− För att skapa avsättning för de stora volymerna skadad skog måste förbrukningen av det virket öka, dels genom att industrin i närområdet tar emot större volymer skadat virke, dels genom att industrin i icke skadedrabbade områden motiveras att ta emot virket. Det ökar industrins virkeskostnad i form av högre processkostnader, lägre kvalitet på färdiga produkter och längre transporter, säger Andreas Rastbäck.

Det här händer samtidigt som skogsindustrikonjunkturen försvagas, med sjunkande priser på färdigvaror och en minskande efterfrågan på virke.

Mot bakgrund av det sänker Holmen virkespriserna i Götaland med 80 kr/m3fub på grantimmer, 30 kr/m3fub på grankubb, och 20 kr/m3fub på barr- och granmassaved. Dessutom sänks priserna på samtliga sortiment/kvaliteter av barkborreskadat virke i hela region Syd.

För att bidra till att rädda så stor del av virkesvärdet som möjligt så slutar Bravikens sågverk tillfälligt att såga tall för att istället såga gran som är avsedd för export till USA. Det innebär att Holmen etablerar ett USA-timmersortiment för granbarkborreskadat timmer till Bravikens sågverk. Ett sortiment för nedklassad barrmassaved införs även i region Syds norra del.

− Allt handlar om att knäcka granbarkborreangreppen och rädda granskogen för framtiden, säger Jan Orke, tf regionchef Syd. Den skadedrabbade skogen måste tas omhand och för det krävs en hög industriförbrukning, trots vikande konjunktur.

Nya virkesprislistor för berörda områden publiceras inom kort.

Se virkesprislistor