Allra värst drabbade är skogarna i östra Götaland, men även Sörmland och Uppland har betydande skador. Den stora mängden granbarkborrar beror huvudsakligen på förra årets varma och torra sommar.
– Vi har en stor population från förra året, och då träden fortfarande är nedgångna från torkan i fjol är deras motståndskraft begränsad, säger Daniel Stridsman.

För att minimera skadorna är det därför viktigt att skogsägare nu går igenom sin skog ordentligt och hittar eventuella skador.
– En skillnad i år är att baggarna sitter kvar längre under barken än i fjol, så i vissa fall kan det fortfarande fungera med ”sök och plock”, säger Daniel Stridsman.

Det är en metod som går ut på att söka upp angripna granar och plocka bort dem från skogen och på så sätt oskadliggöra granbarkborrarnas avkomma innan den nya generationen är färdig att lämna träden. Daniel fortsätter:
– På Holmen genomför vi nu också en satellitbildsanalys av våra skogar, där vi tittar på var angreppen finns någonstans och var de växer. Den här analysen kommer vi förhoppningsvis även kunna applicera på andras skogar, i ett lite senare skede.

Han påpekar dock att det är viktigt att inte skörda förrän du vet att du kan få avsättning för virket. På grund av angreppen är det nämligen stort överskott på grantimmer just nu. Bravikens sågverk skulle egentligen ha sågat tall – men låter bli på grund av den stora mängden gran från skadade skogar.

Normalt sett är inte insektsangripet virke giltigt att leverera som massaved eller timmer. För att ändå bidra till att skapa avsättning för den stora mängden skadat grantimmer har Holmen infört två nya sortiment i södra Sverige. Det ena är nedklassad barrmassaved och det andra är ett sågtimmersortiment som ska börja säljas till USA.
− Den europeiska marknaden är mättad på granvirke efter väldigt omfattande granbarkborreangrepp i Europa, därför söker vi nu andra möjligheter för avsättning, säger Daniel Stridsman.

I och med angreppen sjunker också priserna på grantimmer och massaved.
– Prissänkningarna medger en längre transport. Till exempel till USA med sågade trävaror, men även längre inom landets gränser med rundvirke, säger Daniel Stridsman.

Han hoppas att fler industrier, även längre norrut i Sverige, överväger sina möjligheter att ta emot viss del angripet virke. Samt att mer insektskadat virke kan användas till förbränning i värmeverken, istället för förbränning av traditionella energisortiment.

För att försöka minimera påverkan från granbarkborrarna pågår ett projekt vid namn ”Stoppa Borrarna”. Det är arrangerat av Skogsstyrelsen och bland deltagarna finns Holmen, liksom många andra stora skogsaktörer.
– Det är talande för allvaret i situationen. Vi som normalt sett är konkurrenter sitter nu ner och försöker lösa det här problemet tillsammans, säger Daniel Stridsman.