Många myrar dikades en gång i tiden ur för att skapa mer mark för skogsbruk. I Hudiksvalls kommun finns både spår efter dikar som grävts ur för hand och med maskin. Även om förändringarna var bra för ändamålet så minskade de den biologiska mångfalden. Sedan dess har utvecklingen gått framåt. Idag vet vi bättre, tack vare mer kunskap, och nu hjälper vi naturen i sin återhämtning.

– Våtmarker spelar en viktig roll i vattnets kretslopp och bidrar till en hög biologisk mångfald. Påverkade våtmarker är därför en mycket viktig resurs vi ska värna om i arbetet med att bevara vår kommunala biologiska mångfald, säger Johan Andreasson vid mark och exploateringsenheten på Hudiksvalls kommun.

– Sedan många år tillbaka arbetar vi på Holmen aktivt med naturvård som bidrar positivt till den biologiska mångfalden genom att främja olika typer av skogsmiljöer och strukturer som det finns brist av i våra skogar. Det gör vi för att gynna arter som är kopplade till sådana strukturer och miljöer, till exempel sländor, grodor och fåglar. Vi hoppas att vi kan gynna den biologiska mångfalden, minska utsläppen av växthusgaser och att den generella vattentillgången ska bli bättre, säger Mikael Äng, Naturvårdsansvarig på Region Mitt, Holmen Skog.

125 hektar funktionell våtmark

Under 2020–2022 har totalt 125 hektar återställts på Holmens marker i Hudiksvalls kommun. I de flesta fall har en metod som kallas för dikesproppning använts. Det innebär att torvdämmen anläggs i dikena med jämna mellanrum för att stoppa upp vattenflödet. Våtmarkerna är bra för grundvattennivåerna och fungerar som naturliga barriärer vid eventuella skogsbränder.

I samband med arbetet att återställa våtmarkerna genomförs också naturvårdande skötsel. I det här fallet skadar vi träd för att skapa död ved som gynnar den biologiska mångfalden.

– Vi tycker att det här är en fantastiskt bra åtgärd och har haft ett gott samarbete med Hudiksvalls kommun. Vi gör en betydelsefull insats på en förhållandevis liten yta. Till en början kan det se ut som om vi förstör markerna, men faktum är att vi återställer markerna. Det är för en god sak, säger Mikael Äng.

Fakta om projektet

  • Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.
  • Projektet har beviljats 2,25 miljoner i statliga LONA-projektmedel. Holmen Skog bidrar med ytterligare totalt 250 000 kronor under en treårsperiod (2021–2023).
  • Hudiksvalls kommun har även sökt LONA-bidrag för andra våtmarksprojekt där Holmen är markägare, bland annat ska fler dikade myrar och gamla sjöar återställas.