Tidigare har ett urval av travarna stockmätts för att kunna justera brister i mätarnas första enkla mätning. Därefter har alla volymer räknats om med kvoten mellan provtravarnas stockmätta och travmätta volym. Detta tas nu bort.

Omfattande analyser av Skogforsk visar att denna omräkning av volymen i många fall inte tillför ökad mätnoggrannhet. Kvoten varierar för mycket från trave till trave. Kollektivomräkning sker fortsatt för timmer, flis- och vissa bränsleslag och av massaved som levereras med tåg och båt.

Ytterligare en förändring skedde 1 augusti. Då införde Biometria, den nya organisationen för virkesmätning och redovisning, en ny modell för kvalitetsklassning av massaved. Hela travens kvalitet klassas nu som antingen prima, sekunda eller utskott.

– För merparten massaleveranser innebär detta ingen förändrad ersättning. För markägare som levererar väl sorterad och tillredd massaved med försumbart med röta kan förändringen däremot ge högre ersättning, säger Ingemar Kallin, affärscontroller på Holmen.