– Att det finns död ved i skogen är avgörande för att öka den biologiska mångfalden, som i sin tur är en förutsättning för att skapa ett robust ekosystem med motståndskraftiga skogar som växer bra, säger Sören Petersson, affärsområdeschef Holmen Skog.

Riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) mäter mängden död ved i kubikmeter. I Sveriges natur fanns under femårsperioden 2017–2021 i genomsnitt 266,0 miljoner kubikmeter död ved, vilket är en ökning med 10,4 miljoner kubikmeter jämfört med perioden 2016–2020.Tidigare än så finns ingen data. Den döda veden ökar i alla Sveriges län utom i Blekinge och på Gotland.

– Vid ett aktivt skogsbruk gallras svaga samt skadade träd bort och när träden väl är mogna skördas de för att bli hus, möbler och andra fossilfria produkter. Samtidigt finns en risk för att antalet gamla och döda träd faktiskt blir för få, vilket kan påverka den biologiska mångfalden negativt. En av de viktigaste saker vi kan göra är därför att öka mängden död ved i skogarna, säger Sören Petersson.

Enligt SLU:s Artdatabank är omkring 40 procent av rödlistade skogslevande arter beroende av att kunna äta på och bo i dött trä. Skogsägare kan öka mängden död ved i skogarna genom att exempelvis lämna liggande träd, skapa högstubbar och låta en viss andel träd få stå kvar för att dö på rot.

– Holmens mål är att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet. Utöver att lämna kvar död ved genomför vi många andra åtgärder för att nå målet. Det kan handla om att kontrollerat bränna skogen, att vid skörd lämna kvar träd längs vattendrag och att vidta särskilda åtgärder i områden med höga naturvärden, säger Sören Petersson.

För mer information, kontakta:
Sonja Sandbacka, pr-ansvarig Holmen Skog, 076-103 64 26