Ett av flera skäl till att Holmen har etablerat Kunskapsskogar är att skapa goda möjligheter för forskning och utveckling. Berga, med sina speciella förutsättningar har intresserat forskare sedan många år tillbaka.

Sedan 2005 har Holmen genomfört insektsinventeringar i Berga och det är tydligt att de upprepade naturvårdsbränningarna har gett resultat. Under 2022 gjordes den femte inventeringen i ordningen och den positiva utvecklingen som skett sedan starten håller i sig. De åtta områden som har bränts sedan år 2000 ligger sida vid sida i Kunskapsskogen och utgör sammanlagt 170 hektar. Att bränna flera tätt liggande områden över tid kallas brandrotation, något som Berga är Sveriges tydligaste exempel på.

"Omfattningen och artrikedomen är fascinerande"

Fokus under årets inventering låg på två områden som bränts 2017 respektive 2021. Sammanlagt placerades fem insektsfällor ut. Fällorna tömdes vid två tillfällen, en gång i juni och en i augusti. Vid samtliga tillfällen sattes fällorna ut av Holmens medarbetare medan insekterna har räknats och artbestämts av Lars-Ove Wikars, Sveriges mest erfarna forskare inom brandberoende arter.

– Jag har hittat 240 olika arter, varav hälften inte påträffats i Berga tidigare. Sammanlagt har 15 rödlistade arter hittats. Omfattningen och artrikedomen är fascinerande. Områden som ligger så nära kusten har normalt brukats hårt genom åren, vilket har gjort stor påverkan på den biologiska mångfalden. Ändå har vi hittat åtskilliga spännande arter här, säger Wikars, och fortsätter:

– 240 arter har alltså påträffats bara under årets inventering, tidigare år har vi hittat ytterligare 120 arter. Det finns otroligt många livsformer i de svenska skogarna, insekter som har utvecklats oberoende av varandra under många miljoner år. Sett till deras biologi står de mycket långt ifrån varandra.

Ovanligt med upprepade bränningar

Även om många insekter kan flyga långt gör det stor skillnad om nya brandmiljöer uppstår i närområdet vid upprepade tillfällen. 2021 brände Holmen om ett område som tidigare hade bränts 2001. Det kallas för en omdrevsbränning och är mycket ovanligt eftersom det måste gå minst 20 år mellan första och andra bränningen.

– Resultatet av inventeringen 2022 visar dock att artrikedomen än så länge är betydligt lägre i 2021 års bränning jämfört med 2017. Troligtvis främst på grund av att det finns mycket mindre död ved i området som har omdrevsbränts. Ändå hittades rikligt med sotpraktbagge och slät tallkapuschongbagge, berättar Wikars.

Av de många arter som hittades under inventeringen får årets fynd anses vara vithornad barkskinnbagge. Det är en starkt hotad art som bara har hittats en gång tidigare i Västerbotten. Arten utvecklas på brända löv- och barrträd och påträffades i 2017 års brandfält.

Lars-Ove Wikars har fört in sina observationer i Sveriges Lantbruksuniversitets artportal och har sammanfattat hela inventeringen i rapporten ”Insekter i Berga Kunskapsskog 2022, en femte uppföljning av naturvårdsbrända områden”.

Forskning har alltså pågått i Berga långt innan området utsågs till Kunskapsskog.
– I och med bildandet av Berga Kunskapsskog så stärks områdets betydelse för undervisning och forskning om skogsbränder och dess roll för den biologiska mångfalden, konstaterar Wikars i rapportens slutord.

Läs hela rapporten rapporten här