För att skydda skogsplantor mot uttorkning och ogräs använder Holmen cellplastkulor, liknande frigolit, som ett täckande lager på krukor med sådda gran- och tallfrön. Tapetklister tillsätts för att plastkulorna ska ligga kvar, men trots detta blåser en del plastkulor bort under hanteringen på plantskolan. För att minimera risken för spridning finns det tre dagvattendammar inom plantskolan. Dessa är konstruerade efter kommunens önskemål och har syftet att avskilja plastkulor från dagvattnet.

Under slutet av vecka 43 kontaktades Holmen Skog av Norrhälsinge miljökontor som berättade att de fått rapporter om plastkulor i vattendraget Svågan och i sjön Norrdellen. Åtgärder startade för att utreda och motverka problemen. Under utredningsarbetet upptäcktes ett jordskred i en brant slänt mellan plantskoleområdet och Svågan. Vid skredet har jordmassor innehållande plastkulor nått vattendraget.

− Vi beklagar det som skett och är inte nöjda med att de här kulorna sprids utanför vår plantskola. Vi har en god och tät dialog med miljökontoret för att se hur vi kan hantera den situation som uppkommit nu i och med detta skred, säger Elin Swedlund hållbarhetsansvarig på Holmen.

Holmen har anlitat en extern miljökonsult för att utreda omfattning av plastkulornas spridning, beskriva konsekvenserna och eventuella möjliga åtgärder. En fältinventering för att bedöma omfattningen påbörjas idag, den 29 oktober. Parallellt med utredningen genomförs omedelbara åtgärder för att städa upp ansamlingar av plastkulor inom plantskoleområdet. Dessutom pågår slamsugning i Svågan på platser där plastkulor ansamlats.

− Vi är väldigt angelägna om att komma till rätta med det här och mildra eventuella skadliga konsekvenser. Under tiden som utredningen pågår gör vi vad vi kan för att samla upp de förrymda cellplastkulorna, säger Elin Swedlund hållbarhetsansvarig på Holmen.

Holmens plantskolor har under en längre tid arbetat för att ta fram alternativ till plastkulorna. Under de senaste tre åren har försök gjorts med sågspån. Försöken kommer att fortsätta och utökas under 2020, med målsättningen att bli fria från cellplast.