När vi skördar skogen använder vi så mycket som möjligt av träden. Utöver timmer och massaved kan även grot, trädens grenar och toppar, tas om hand. Uttag av grot som används i biobränsle har ökat i Sverige. När grenar och toppar tas bort försvinner också viktiga näringsämnen ur skogen. Skogsstyrelsen rekommenderar därför skogsägare att återföra aska i skogen. Dessutom motverkar askåterföring försurning.

– Holmen har tidigare återfört aska i södra Sverige, men under vintern har vi gjort försök med att även sprida aska i Västerbotten, bland annat över ett 50 hektar stort område söder om Bygdsiljum. Arbetet har genomförts i samråd med Skogsstyrelsen, säger Simon Wallgren, områdesansvarig traktplanerare, Holmen Skog.

Askan har spridits ut på torvmark där Holmen tagit bort grenar och toppar efter skörd. På just torvmark har askspridningen en tillväxtstärkande funktion eftersom det här är brist på fosfor och kalium. Den rena träaskan innehåller, förutom fosfor och kalium, även kalcium och magnesium som träden tagit upp ur marken. Innan askan får återföras till skogen ska den analyseras. Askan ska ha tillräckligt med näringsämnen för att göra nytta, men samtidigt inte ha för höga halter av skadliga tungmetaller.

Tillsammans är vi cirkulära

Askan kommer från sågverket i Bygdsiljum och består av bark och sågspån som eldats i biobränslepannan. Tidigare har askan använts av andra bolag eller gått till deponi, men nu tar vi hand om det fina materialet själva. Det är bättre både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.

– I stället för att skicka biobränsleaskan till deponi kan vi nu återföra näringsämnena till skogen där de hör hemma. Dessutom ger det en högre tillväxt, vilket känns jättebra, säger Andreas Jonsson, produktionschef på Bygdsiljums sågverk, Holmen Trävaror.