Få en överblick och välj rätt åtgärd

Skaffa dig en bra samlad bild av betestrycket i området. Många åtgärder för viltanpassning är kostsamma, så överväg om det lönar sig att viltanpassa föryngringen av ett bestånd.

Var aktiv i jaktens utformning

Medverka aktivt i exempelvis älgförvaltningsområden eller älg- och kronskötselområden för att sätta rätt avskjutningsnivåer med betesinventeringar och fodertillgång som grund. Se till att de som jagar når uppsatta avskjutningsmål. Kan jakten bedrivas på ett mer effektivt sätt eller finns det någon annat som kan göras för att nå rätt jakttryck. Kanske ta in fler jägare med stort jaktintresse?

Föryngra med tall på tallmarker

Förutom att tall är ett viktigt träslag för skogsbruket – så är det också ett viktigt foder för klövvilt. Genom att så tall på lämpliga marker får man upp många tallplantor som både ger goda förutsättningar för högkvalitativt timmer och större foderutbud.

Röj rätt

Är det högt betestryck kan det vara nödvändigt att röja senare eller till tätare förband än vad man skulle göra vid lagom betestryck. Spara rönn, asp, sälg och ek vid röjningen. De är viktiga i viltets foderutbud. Är det rikligt med dessa trädslag så glesa ut dem vid röjning men städa inte bort dem helt.

Viltrepellenter – en sista utväg

Viltrepellenter kan användas i begränsad omfattning i ett långsiktigt lönsamt skogsbruk, men är dyrt och arbetsintensivt. Ska ses som en sista utväg att få upp ny skog.

Se film!

Så här kan du kan tackla viltbetesskador i din skog. Se filmen här: