– I Sverige byggs en stor andel av nyproducerade byggnader och dess stommar i betong och stål, vilket är material som leder till stora fossila utsläpp. Genom att bygga mer med trä kan koldioxidutsläppen minska. Därför bör fler kommuner i Sverige ta fram strategier för ökat träbyggande, säger Sören Petersson, affärsområdeschef Holmen Skog.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behöver kommuner vara ledande i arbetet att minska utsläppen av växthusgaser. Ett sätt att göra detta är att anta en strategi för ökat träbyggande.

118 av Sveriges 290 kommuner har besvarat en enkät om träbyggnadsstrategier från skogsbolaget Holmen. Av de svarande är det 37 kommuner som anger att de har antingen en träbyggnadsstrategi, ett politiskt beslut om att ta fram en sådan strategi eller ett annat styrdokument som innehåller mål för ökat träbyggande.

– Växande träd binder koldioxid. Ju snabbare träden växer desto mer koldioxid tar de upp. När träden skördas och blir till träprodukter fortsätter dessa att binda koldioxid. När ett trähus rivs kan träet återbrukas eller användas till fossilfri bioenergi, och därmed skapa värde på nytt, säger Johan Padel, affärsområdeschef Holmen Trävaror.

Olika typer av träbyggnadsstrategier

Träbyggnadsstrategier ser olika ut för olika kommuner, men har ofta liknande syften. Ett syfte är alltid att minska byggsektorns klimatpåverkan. Därutöver motiveras många strategier av att ett ökat träbyggande skulle gynna näringslivet i kommunen. Vanliga argument är då att träbyggnation är snabbt och kostnadseffektivt samt att ett ökat träbyggande stimulerar innovation och tillväxt.

– Trots att det finns en bred insikt i samhället om att vi bör bygga mer i trä, så har den insikten ännu inte fått fullt genomslag i de byggbeslut som fattas av många kommuner. För de kommunerna skulle en strategi för ökat träbyggande göra stor skillnad, säger Sören Petersson.

Enligt Boverket kom hela 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2020 från bygg- och fastighetssektorn. Flera oberoende vetenskapliga studier har visat att användning av trä i byggen har stora klimatfördelar jämfört med andra byggnadsmaterial. En studie från Linköpings universitet visar att ett flerbostadshus i trä har 40 procent lägre koldioxidutsläpp än ett betonghus.

Flera kommuner har visat att det också går att använda limträ och korslimmat trä som byggmaterial i stora offentliga byggnader, till exempel Sara kulturhus i Skellefteå och Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg.

För mer information, kontakta:
Sonja Sandbacka, pr-ansvarig Holmen Skog, 076-103 64 26