– Under århundranden har sjöar och våtmarker dikats ur för att ge utrymme till odling. Detta har medfört att många viktiga våtmarker torkat ut och i vissa fall växt igen. När dessa viktiga områden försvinner får det negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Vi kan också se att utsläppen av växthusgaser ökar i vissa marker samtidigt som grundvattenbildningen minskar, säger Helene Andersson, naturvårdsspecialist på Holmen Skog.

I en ny rapport från länsstyrelserna redovisas de våtmarksåtgärder som gjordes under 2023, antingen av länsstyrelserna själva eller av aktörer som hade finansiering via länsstyrelserna. Statistiken visar att drygt 2 900 hektar våtmark anlades och restaurerades i Sverige 2023.

Gynnar arter

Det vanligaste syftet med våtmarksåtgärderna var att gynna arter, både rödlistade arter och arter generellt. Åtgärder som primärt syftade till att minska klimatpåverkan var relativt ovanliga, vilket enligt länsstyrelserna beror på att det inte har funnits någon stödform som haft fokus på minskade koldioxidutsläpp.

– För att Sverige ska klara flera miljö- och klimatutmaningar behöver ännu fler våtmarker skapas och restaureras. Vi som äger skogsmark har ett stort ansvar att göra vad vi kan, säger Helene Andersson.

Holmen har länge arbetat med att skapa och restaurera våtmarker. Sedan år 2000 samarbetar Holmen med Svensk våtmarksfond för att öka antalet våtmarker i Sverige. Inom ramen för samarbetet har hittills ett fyrtiotal våtmarker skapats eller restaurerats runtom i Sverige.  Därutöver har Holmen bland annat återställt 330 hektar våtmark i Hälsingland i samarbete med Hudiksvalls kommun.

För mer information, kontakta:
Sonja Sandbacka, pr-ansvarig Holmen Skog,  076-103 64 26.