Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Den gäller både på land och på vatten och säger bland annat att du får bada vid stränder, cykla i naturen, plocka blommor och bär samt göra upp eld på lämpliga platser. I skyddade områden finns särskilda bestämmelser, såsom en nationalpark eller ett naturreservat.

Allemansrätten innebär att den som rör sig i skog och mark är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Till växt- och djurliv lika väl som till markägare och andra människor i närheten. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten, som är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 15 § regeringsformen). Allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen annan lag som exakt definierar den. Däremot omges den av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.