Den svenska skogen är en ovärderlig resurs som både binder koldioxid och bidrar med ett förnybart alternativ till fossila material. Den är också hem till en mängd växt- och djurarter.

Holmens arbete med att sköta skogen på ett omsorgsfullt sätt som främjar den biologiska mångfalden har nu gett positivt resultat - under försommaren växte kungsörnsbeståndet ytterligare när en välmående kungsörnsunge kläcktes i Kunnådalen.

– Den lyckade häckningen av en liten kungsörn är ett tydligt bevis på områdets kvaliteter och att den biologiska mångfalden frodas, säger Andro Stenman från Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik, som på nära håll har följt utvecklingen av Kunnådalens välmående skogar.

Tätt samarbete med Naturskyddsföreningen

Sedan flera år arbetar Naturskyddsföreningen och Holmen tillsammans för att säkerställa bevarandet av de höga värdena i Kunnådalen. Samarbetet går ut på att Naturskyddsföreningen genomför inventeringar, bidrar med kunskap och rapporterar till Holmen.

Rapporterna integreras i Holmens kartunderlag så att skogsplanerarna ser var de höga värdena finns. På så sätt kan Holmen planera för ett skogsbruk med bibehållen eller förstärkt biologisk mångfald.

Jan Åhlund skogsbrukschef på Holmen Skog
Jan Åhlund. Foto: Leif Wikberg 

– I Kunnådalen kan man, om man letar noga, hitta fyra av Sveriges fem stora rovdjur – björn, järv, lo och kungsörn. På Holmen arbetar vi hårt med att se till att alla naturligt förekommande djur och växter ska kunna fortleva i det svenska skogslandskapet. Det är viktig för oss. Vår kunskapsskog i Kunnådalen visar att det går att förena ett aktivt skogsbruk med bevarande och främjande av viktiga naturvärden för framtida generationer, berättar Jan Åhlund som är skogsbrukschef på Holmen.

Inventering av kungsörn

Ångermanlands Ornitologiska Förening (ÅOF) inventerar fåglar i landskapet och har bedrivit ett kungsörnsprojekt sedan 1983. Det aktuella kungsörnsboet i Kunnådalen har ÅOF följt under många år. Därför visste de att häckningen pågick och att en unge var på väg. Under försommaren ansågs örnfamiljens situation tillräckligt trygg för att komma nära boet och ringmärka ungen.

Vid invigningen av Kunnådalens kunskapsskog
Invigning av Kunnådalens kunskapsskog. Från höger syns Andro Stenman (Naturskyddsföreningen), Charlotte Bengtsson (vd Skogforsk) och Malin Larsson (riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet). Foto: Leif Wikberg 

– Vid invigningen av Kunnådalens kunskapsskog i juni 2019 berättade Naturskyddsföreningen om de fantastiskt höga naturvärdena som finns i området. Vi är mycket glada att Holmen har gett ÅOF ekonomiska möjligheter att genomföra inventeringen och att de framgångsrikt använder sig av underlaget. Det är unikt på det sättet att Holmen är det enda skogsbolag som vi har det här samarbetet med. Vi hoppas kunna vidga samarbetet med Holmen ytterligare så att det omfattar hela Mellannorrland, avslutar Andro Stenman från Naturskyddsföreningen.