Precis som i alla Holmens kunskapsskogar finns både produktionsskog och områden som avsatts för ren naturvårdande skötsel i Länna. Marken är rik på ädellövträd, framförallt ekar, som under århundraden fått växa sig kraftiga i hagmarkerna med betande boskap som sällskap. Under senare år har behovet av betesmarker minskat, vilket gjort att många hagmarker vuxit igen så länge inte skogsvårdande åtgärder vidtagits.

Lövgynnande åtgärder

Vid kunskapsskogens entré ligger området Kopphagen som är en precis sådan hag- och bruksmark som börjat växa igen av gran. Under några krispiga vinterdagar genomförde Holmen frihuggning av ekar och andra lövträd. Det innebar framför allt att mer snabbväxande gran togs ned för att ge mer utrymme åt lövträden. Även vissa ekar som konkurrerade med andra höggs ned. Samtidigt gjordes flera andra naturvårdande åtgärder. Död ved skapades i form av lågor och högstubbar från träd i olika åldrar som lämnades kvar för att brytas ner och vissa träd skadades avsiktligt. Sådana åtgärder görs för att gynna arter som är beroende av dessa livsmiljöer.

– Hela insatsen gick bra och gav ett fint resultat. Allt ifrån en noggrant genomförd traktplanering till att vår entreprenör gjorde ett riktigt bra jobb. Det krävs god kunskap och skicklighet för att göra så precisa ingrepp som dessa, säger Mikael Äng, naturvårdsansvarig på Holmen Skog region mitt.

Ett långsiktigt arbete

Kopphagen är klassad som nyckelbiotop och håller mycket höga naturvärden. Åtgärderna genomfördes efter samråd med Skogsstyrelsen.

– Det här är aktiv skogsskötsel som innebär kontinuerliga naturvärdeshöjande åtgärder. Redan om ett år, vid invigningen av den här kunskapsskogen, kommer vi att kunna njuta av en luftigare miljö med vackra, fria lövträd och ny död ved. Samtidigt är det långa cykler i vår bransch, först om tio år kan vi utföra ytterligare åtgärder för att höja naturvärdena. Då får vi följa upp och se vad som blir nästa steg för den gamla hagmarken i Kopphagen, avslutar Mikael.