Kunnådalens kunskapsskog är drygt 2500 hektar stor varav ungefär hälften är avsättningar för naturvårdssyften. Av den avsatta delen lämnas drygt 40 procent helt orörd medan resten vårdas för att ytterligare stärka den biologiska mångfalden. Men även i den halva som består av produktionsskog tas stor hänsyn till miljövärdena, exempelvis genom att gynna lövträden.

I tät dialog med Länsstyrelsen

En kylig dag i september blev biologen Kristin Lindström från Länsstyrelsen i Västernorrland medbjuden till Kunnådalens kunskapsskog för att se hur skogen skördas på nära håll. Kristin uppskattade initiativet.
– En tät dialog mellan skogsägare och myndigheter är värdefull, till och med nödvändig, för att vi ska vara riktigt framgångsrika i arbetet med biologisk mångfald, säger Kristin. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och i viss mån kommunerna arbetar med det formella skyddet, det vill säga naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal, men det räcker inte. Skogsbolag som Holmen har verktyg att göra riktigt stor skillnad. Inte minst genom att jobba med miljöhänsyn även i produktionsskogarna. I Kunnådalen handlar det till stor del om frivilligt miljöskydd och gynnande av vissa arter. Sådana initiativ är mycket viktiga.

Kristin Lindström förklarar också att Holmen kan ge Länsstyrelsen viktiga data som annars hade varit svåra att få tag på.
– De kan exempelvis hjälpa oss att ringa in lövrika områden eller andra bestånd med höga värden. Dialogen mellan oss innebär generellt sett ett värdefullt informations- och kunskapsutbyte.

Grön infrastruktur

Hela Kunnådalens kunskapsskog ligger inom en av Länsstyrelsens föreslagna värdetrakter för skog, framtagna inom regeringsuppdraget om ”Grön infrastruktur”. Satsningen syftar till att stärka ekosystemen och främja biologisk mångfald ur ett landskapsperspektiv. En värdetrakt beskrivs som ett landskapsavsnitt med större andel höga naturvärden än omgivande landskap. I Västernorrland finns ungefär trettio föreslagna områden och i Kunnådalen är de högst prioriterade naturvärdena knutna till löv och tall. De stärks genom att prioritera hänsynen till dessa miljöer och genom att utföra naturvårdsgynnande skötselåtgärder, exempelvis naturvårdsbränning. Även under Holmens pågående skogsavverkning prioriteras nämnda värden. Exempelvis avlägsnas med stor försiktighet vissa granar som hotar att konkurrera ut lövträden.

Kristin Lindström förklarar att landskapsperspektivet är viktigt för många arter.
– Ordet infrastruktur i begreppet Grön infrastruktur finns där för att pedagogiskt förklara arters möjlighet att röra sig mellan olika miljöer. I en värdetrakt som Kunnådalen är det möjligt, vilket är en fördel jämfört med mindre avsättningar som ligger isolerade från varandra.

Lövträd och tall gynnas

Liksom i stora delar av Sveriges skog domineras det aktuella avverkningsområdet av gran och tall. Huvuddelen utgörs av så kallad trivial skog med relativt låga miljö- eller naturvärden. I direkt anslutning till området ligger flera biotoper som är mycket lövrika, samtidigt håller granen på att växa upp och konkurrera ut lövträden. Här krävs en insats för att bevara lövträden och stärka naturvärdena knutna till dessa. Holmen arbetar också med att skapa högre tallvärden i området. Tallar med avvikande utseende sparas som evighetsträd för framtida naturvärden. Andra tallar kapas en bit upp på stammen och skapar en så kallad högstubbe. All död ved sparas och bidrar i hög grad till den biologiska mångfalden. Då produktionsskogen ligger intill exempelvis en myr eller sjö så sparas skogen i kanterna. Den lämnade skogen filtrerar vattnet innan det rinner ut i myren. Dessutom gynnas de arter som är beroende av skuggning.

En kunskapsskog är ett utmärkt dialogområde

Holmen Skog bedriver ett hållbart skogsbruk över hela landet. De insatser som beskrivs ovan gör skogsbolaget i alla sina skogar. Fördelen med ett område som Kunnådalens kunskapsskog är att insatserna koncentreras till ett mindre område vilket lämpar sig bra för dialog med myndigheter och intressenter. Det blir också lättare för allmänheten att se och lära sig mer om hur Holmen Skog arbetar hållbart.