Landskapet kring sjön Likstammen genomgick stora förändringar under 1800- och 1900-talet. Omfattande arealer dikades ut. Syftet var att skapa mark för odling samt att utvinna ved och virke. Även om förändringarna var bra för ändamålet så minskade de den biologiska mångfalden.

Nu hjälper vi naturen i sin återhämtning. Svårbrukade och mindre produktiva åkermarker som en gång i tiden har varit kärr- eller myrmark kan dämmas och ställas under vatten. Diken som inte gett ökad effekt i form av skogsproduktion kan enkelt läggas igen. 

Många växter och djur är beroende av våtmarker. Målsättningen är att restaureringen vi gör av dessa får vadarfåglar, salamandrar, trollsländor och många andra djur att återvända och att Likstammen snart myllrar av liv. Våtmarkerna tjänar även som naturens egna reningsverk för skogens avrinningsvatten.