I takt med att människan blivit allt bättre på att skydda skogen från skador har den biologiska mångfalden påverkats. Det finns många arter som är beroende av de miljöer som tidigare uppstått vid exempelvis brand eller storm. Därför genomför Holmen kontrollerade naturvårdsbränningar och skadar träd på andra sätt för att skapa de miljöer som med människans inverkan blivit mer sällsynta.

Andra naturvårdande åtgärder kan vara att lägga igen grävda diken eller skapa våtmarker för att stärka den biologiska mångfalden. Ytterligare en viktig åtgärd är att gynna lövträd, exempelvis genom att frihugga dem eller plantera nya.