Naturvårdsbränningar

I Likstammens skogar finns flera bergbundna och talldominerade områden som bär spår av historiska bränder. Om dessa bestånd ligger gynnsamt till så genomför vi naturvårdsbränningar för att återskapa de värden som en skogsbrand för med sig i ekosystemet.

De naturvärden som då återskapas är värden som har varit undanträngda under flera hundratals år eftersom människan med sin väl utbyggda infrastruktur lyckats kontrollera de flesta skogsbränder. Ligger bestånden mindre gynnsamt till eller har en begränsad yta så väljer vi att utföra så kallade brandefterliknande avverkningar.

På sikt kommer dessa åtgärder att ge skogarna ett bestånd som innehåller träd i alla åldrar, en högre andel grova tallar med en ökad spontan tallföryngring samt en stor mängd död ved i olika nedbrytningsfaser.

 

Lövskogar och lövrika skogar

Gammal lövskog har blivit en bristvara i södra Sverige och många av de arter som idag är hotade behöver just dessa biotoper. Det finns flera orsaker till lövskogarnas tillbakagång, några av de främsta är bekämpning av skogsbränder, rationell bekämpning av löv i produktionsbestånd under 60- och 70-talet, uppodling av mindre inägor och på senare år en för stor klövviltstam.

Vi prioriterar arbetet med att öka andelen lövträd i Likstammens skogar. För att skapa områden med nya lövbiotoper skördas en del gran som idag står på platser som är lämpliga för löv. Granen ersätts sedan med lövföryngring. Vi utför även skötselåtgärder som gynnar gamla grova lövträd och skapar förutsättningar för lövetableringar i kantzoner och fuktigare miljöer.