Den svenska modellen innebär ett skogsbruk där naturvårdsnytta skapas genom en kombination av formellt skyddad skog och skogsägarnas brukande. Den formellt skyddade skogen är nationalparker, naturreservat och biotopskyddad skog som staten inrättar. Dessutom gör skogsägarna frivilliga avsättningar. Naturvården integreras även i skogsbruket.

När en svensk skogsägare skördar sin skog lämnas exempelvis hänsyn i form av trädgrupper, enstaka träd, högstubbar och kantzoner vid vatten. Finessen är att naturvärden beaktas övergripande från minsta individ till hela ekosystem och landskap. Den svenska modellen omfattar biologisk mångfald i hela det svenska landskapet.

En avsättning kan vara en nyckelbiotop. Det är ett kvalitetsbegrepp som bygger på tre bedömningsgrunder:

  • Förekomst av strukturer i skogen, exempelvis gamla träd och död ved
  • Historik, om skogen tidigare varit obrukad eller skött
  • Förekomst av naturvårdsarter