Länna är välkänt för sina ädellövsområden. Det är till stor del tack vare den tidigare markanvändningen kring de herrgårdar som funnits i området. Men avgörande är förstås de naturgivna förutsättningarna som gör att ädla lövträd som lind och ek trivs i landskapet. Genom en medveten och uthållig satsning som Holmen har gjort tillsammans med Upplandsstiftelsen har många ädellövträd räddats under senare tid.

Träden har huggits fria från barrträd och sly så att de fått mer ljus och utrymme. Särskilt eken är i stort behov av utrymme, medan exempelvis alm och lind klarar sig i lite skuggigare miljö.

I ädellövskogarna är artrikedomen som allra störst. Lavar, tickor, insekter och fjärilar samsas om trädens stam, bark och lövverk. Fåglar hittar bo i trädens håligheter och samlar larver att mata sina ungar med. Fågelsången är mäktig. Ädellövskogen är vacker för alla sinnen.