För att bevara vildmarkskänslan behöver naturvården bedrivas på ett sätt som bevarar Kunnådalens karaktär. Det innebär att vi tar särskild hänsyn, exempelvis i de fall skogsmaskiner behöver användas i avsatta områden. Det kan handla om att hugga fram löv, gynna tallar genom luckhuggning eller avlägsna träd för att utföra säkrare bränningar.

Naturvårdsbränningar

I Kunnådalens områden som gynnas av brandpräglad mark ska andelen nybränd mark och utglesade tallskogar – så kallad brandefterliknande avverkning – öka. På sikt kommer det bland annat att ge Kunnådalen en högre andel grova tallar, en nyuppkomst av tallföryngring samt en mindre andel gran i dessa bestånd.
På längre sikt kommer dessa skogar innehålla träd i alla åldrar och storlekar.

Ökad andel lövträd

Kunnådalens kunskapsskog har en total areal på 2 642 hektar, varav 1 979 hektar är produktiv skogsmark. Skogen domineras av barrskogar, med en knapp övervägande andel gran. Andelen lövträd är knappt 16 procent och andelen rena lövbestånd, det vill säga bestånd med mer än 50 procent lövträd, är endast 5 procent av den totala arealen.

Ett av Holmens mål i Kunnådalen är att öka andelen lövdominerade bestånd. Det sker bland annat genom selektiva skötselåtgärder i grandominerade marker med lite högre andel lövträd än vanligt.