Lövskog släpper in mer ljus än barrskog. Det gynnar växtligheten på marken och skapar ett rikt djurliv. Dessutom klarar lövträd ofta blåst bra och kan vid storm stabilisera träd som växer i närheten.

I Kunnådalen finns flera områden med välmående bestånd av lövträd. Björken trivs i fuktigare områden och är vanliga i surdråg, myrkanter och bäckraviner. Aspen kan vi hitta i lövbrännor där brand skapat förutsättningar för trädet att växa till tät skog. Sälgen blommar tidigt på våren och är viktig för många insekter och rönnen bär frukt som djuren tycker om.

Holmens mål är att fem procent av skogarna på frisk och fuktig mark ska vara lövdominerade. I lövrika skogar gallrar Holmen ut barrträd för att ge plats åt lövträden.