Liten aspgelélav är också Kunnådalens enda hittills kända ÅGP-art. Det innebär att den ingår i ett åtgärdsprogram som syftar till att bevara hotade arter.

Laven är helt beroende av aspen. Det är ett ljuskrävande träd som faktiskt trivs bäst där naturen utsätts för påfrestningar, exempelvis i branter och brandfält. Aspen som är på tillbakagång i Sverige är värd för minst 1000 arter och därför viktig för mångfalden i nordliga barrskogar.

Unika fynd: Den sällsynta arten vit aspticka har rapporterats flera gånger i Kunnådalen. 2019 var det de enda rapporterade fynden av vit aspticka i Västernorrland.