Tillväxten i Holmens skogar har ökat med 1 procent per år under en längre tidsperiod. En varmare klimat är en väsentlig del i det, men även skötseln och ett bättre plantmaterial.

– Hittills har klimatförändringen främst varit positiv för vårt skogsinnehav, där en längre växtsäsong lett till en ökad tillväxt. Nu fokuserar vi på att anpassa skötseln av produktionsskogen så att de negativa effekterna av klimatförändringen blir så små som möjligt, säger Olov Norgren, skogsskötselspecialist på Holmen.

Som exempel nämner han att i sydöstra Sverige och längs Norrlandskusten pekar prognoserna på en ökad risk för torka, vilket gör det angeläget att plantera mer tall där det tidigare planterats gran, då tallen har bäst förutsättningar.

– På andra delar av Holmens mark, i Norrlands inland, har vi kanske planterat för mycket tall och där har det blivit problem med törskatesvamp. Prognoserna där pekar på ett blötare klimat, inte minst på vintern, vilket gynnar svampen.

För att skapa robusta skogar är Holmens skötselprogram inriktat på att skapa tidig återbeskogning med förädlat material anpassat för ett förändrat klimat. Tidig röjning är också viktig, där röjningen ofta sker i två steg.

– Även gallringen måste göras i tid. Träden får inte vara för höga vid gallring, för då är risken att de kvarstående träden blåser ner. Vi gallrar inte träd som är högre än 19 meter, säger Olov Norgren.

Efter gallring ska skogen hinna sluta sig och stammarna bli grövre före skörd.

– Vi strävar efter relativt korta omloppstider av produktionsskogen, särskilt på bördiga marker. Ju äldre och högre skogen är, desto större risk att den drabbas av skador. Det har blivit tydligare med klimatförändringen.

Förutom ökad risk för brand, toppbrott och trädslagsspecifika skadegörare som kommer med ett förändrat klimat lyfter Olov Norgren också en ökad risk för ras och erosion.

– Ökad nederbörd och kortare perioder av tjäle gör det viktigt att identifiera högriskområden för erosion, ras och skred. Blandskogar kan vara ytterligare ett sätt att sprida riskerna i skogen, anser han.

– Det är en potential och det här vill vi lära oss mer om, säger Olov Norgren.