• Aptering - Uppdelning av trädstam.
 • Bestånd - Träd som växer inom viss areal och karaktäriseras av enhetlighet beträffande ålder och trädslag.
 • Biotop - Naturligt avgränsat område med en enhetlig miljö.
 • Bonitet - Markens produktionsförmåga.
 • Ekosystem - Växt och djursamhälle med tillhörande miljö biologiskt fungerande som en enhet.
 • FSC® - En certifiering som Holmen är ansluten till. FSC® (FSC-C019863) står för Forest Stewardship Council®.
 • Fröträd - Träd vars fröproduktion får ge upphov till naturlig föryngring.
 • Förband - Utplacerade träds, plantors eller markberedningsfläckars avstånd och läge i förhållande till varandra.
 • Gallring - Utglesning av skog där man tar tillvara det avverkade virket.
 • Gallringsmall - Mall för att visa gallringsbehov och hur mycket man ska ta ut i gallringen.
 • Grot - Ihopsamlat hyggesavfall (grenar och toppar) som används till bränsle.
 • Grundyta - Summan av trädens genomskärningsyta i brösthöjd, mätt i m2/ha.
 • Hektar (ha) - En yta innehållande 10 000 m2
 • Huvudplanta - Planta som beräknas kvarstå efter röjning.
 • Hyggesbränning - Kontrollerad bränning av hygge i återväxtfrämjande syfte.
 • Impediment - Mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än en m3sk per hektar och år.
 • Lucka - Mindre yta i bestånd, vilken är kal eller bevuxen med plantskog som är avsevärt yngre än beståndet.
 • Markberedning - Bearbetning av skogsmark i avsikt att åstadkomma en gynnsam grobädd för frön eller växtplats för plantor.
 • PEFC - En certifiering som Holmen är ansluten till. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.
 • Pionjärträd - Trädslag som först beskogar ett trädlöst område. Exempelvis björken är ett pionjärträd som sprids snabbt tack vare sin goda förmåga att skjuta skott och sina långt flygande frön.
 • Planta, Plantskog - Träd som inte nått 1,3 meters höjd.
 • Proveniens - Individer av samma art förekommande inom eller härstammande från ett angivet område.
 • Relaskop - Instrument för uppmätning av ett bestånds grundyta
 • Röjning - Utglesning av skog där man lämnar kvar de stammar man kapat av.
 • Solitär - Ensamt förekommande träd. Kan förekomma som grövre och större träd bland andra yngre träd eller vara av ett annat trädslag.
 • Skyddszon - Remsa som lämnas vid stranden av ett vattendrag där markytan, jordmånen eller markvegetationen inte söndras.
 • Skärmställning - Skärmställning är en avverkningsmetod som används vid naturlig förnyelse av gran.
 • Slutavverkning, Skörd - Avverkning av skogsbestånd med undantag för eventuella fröträd.
 • Ståndort - Växtplats som resultat av samspelet mellan de naturföreteelser som inverkar på livsverksamheten.
 • Återväxt - Föryngring: plant- eller ungskog som ersätter avlägsnad skog.
 • Överståndare - Glest förekommande träd som är betydligt äldre än beståndet i övrigt.