Beskrivning av operativa risker, hur de hanteras och kommentarer om aktiviteter 2017 för följande områden: efterfrågan och priser, råvarupriser, anläggningar, skog, kundkrediter, arbetsmiljö, miljö, medarbetare, affärsetik, leverantörer, IT-system och politiska beslut.


Risk Riskhantering Kommentar
Efterfrågan och priser. Förändringar av efterfrågan och priser påverkar möjligheterna att nå lönsamhetsmålen. Förändringar i priser och leveranser beror till stor del på utvecklingen av marknaden i Europa. Den påverkas i sin tur av flera faktorer såsom efterfrågan, produktionen bland europeiska producenter, förändringar av import till, samt möjligheterna att med lönsamhet exportera från Europa. Holmen har begränsade möjligheter att snabbt göra större förändringar i produktutbud men anpassar sin produktinriktning mot de produkter och marknader som bedöms ha bäst långsiktig potential. Holmen eftersträvar en bred kundbas och ett utbud som sträcker sig över flera olika produktområden. Denna strävan, i kombination med långvariga kundrelationer, minskar sårbarheten vid förändringar i marknaden. Under 2017 ökade försäljningen av kartong, papper och trävaror till prioriterade slutanvändningsområden och marknader.
Råvarupriser. Ved, el och kemikalier är de mest väsentliga insatsvarorna för industrin och prisförändringar påverkar industrins lönsamhet. Skörden av timmer från egen skog är i princip lika stor som förbrukningen vid de egna sågverken medan massaveden från egen skog motsvarar cirka 40 procent av industrins konsumtion. Industrin använder massaveden för att tillverka massa som sedan blir till kartong eller papper. Genom den integrerade produktionsprocessen är koncernen i stort i balans på massa. Kartongverksamheten tillverkar nästan all el som behövs vid de egna bruken medan tillverkningen av papper försörjs av externa inköp. Samtidigt säljer koncernen el från vatten- och vindkraft till elnätet. Netto motsvarar koncernens egna elproduktion cirka 50 procent av elkonsumtionen. Prisrisken för denna konsumtion hanteras genom fysiska fastprisavtal och finansiella säkringar. Behovet av värmeenergi är stort men tillverkas lokalt på varje bruk från restprodukter. Kemikalier är en betydande insatsvara, framförallt vid kartongtillverkning, men behovet reduceras genom att uttjänta kemikalier återvinns vid bruken. Råvarupriserna har under senare år i stort varit stabila. Nettoförbrukningen av el är prissäkrad till 80-85 procent för 2018-2020 och 65 procent för 2021. Under 2017 förvärvades Linghems sågverk med en produktionskapacitet om 75 000kubikmeter för att stärka råvaruförsörjningen och komplettera produkterbjudandet för Bravikens sågverk. 
Anläggningar. Produktionsutrustning kan allvarligt skadas vid till exempel brand, maskinhaveri eller strömavbrott. Detta kan leda till leveransproblem, oväntade kostnader och minskat kundförtroende. Genom skadeförebyggande åtgärder, regelbundet underhåll och kontinuerliga uppgraderingar kan riskerna för skador i anläggningarna minimeras. Utbildningar av medarbetare främjar delaktighet, kunskap och medvetenhet om riskerna och hur de motverkas. Holmen försäkrar sina anläggningar till återanskaffningsvärde mot egendoms- och avbrottsskador. Självrisken varierar mellan olika anläggningar men uppgår som mest till 30 Mkr för en enskild skada. Koncernen har ansvarsförsäkring som även omfattar plötslig och oförutsedd miljöskada som drabbar ”tredje man”. Under 2017 inträffade inga större skadehändelser. 
Skog. Skogsbrand, viltbete och skadeinsekter är risker i den växande skogen. Koncernens skogsinnehav försäkras inte. Arealerna är spridda över stora delar av landet och risken för omfattande samtidiga skador bedöms som låg. Skadeinsekter som snytbaggar motverkas med hjälp av skyddsvaxning av plantor. Under 2017 inträffade inga större oförutsedda skadehändelser i Holmens skogar. 
Kundkrediter. Risken för att koncernens kunder inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll, interna kreditlimiter per kund och genom att i vissa fall försäkra kundfordringar mot kreditförluster. Kreditlimiter följs upp löpande. Exponeringen mot enskilda kunder är begränsad. Per 2017-12-31 uppgick koncernens kundfordringar till 2 089 Mkr, varav 37 (46) procent var försäkrade mot kreditförluster. Under året har kreditförluster på kundfordringar påverkat resultatet med -5 (-5) Mkr. Försäljningen till de fem största kunderna utgjorde under 2017 sammanlagt 13 procent av koncernens totala omsättning.
Arbetsmiljö. Tillbud och olyckor på arbetsplatsen innebär risk för människors liv och hälsa. Det kan leda till störningar i produktionen och ökade kostnader. Säker arbetsmiljö är en prioriterad fråga på samtliga ledningsnivåer i koncernen. Certifierade ledningssystem, koncernövergripande mål för arbetsolyckor, kontinuerlig utbildning av personal för ökad riskmedvetenhet, rutiner för tillbud- och olycksfallsrapportering, samt riskbedömning av entreprenörsarbeten är exempel på aktiviteter för att upprätthålla hög säkerhet på arbetsplatsen. Utfallet 2017 blev 5,1 arbetsolycksfall per 1 miljon arbetade timmar (2016: 8,8). 
Miljö. Störningar i produktionen kan orsaka överskridanden av de utsläppsvillkor som miljömyndigheterna beslutat för verksamheterna. Det skulle kunna påverka miljön. Miljöarbetet organiseras och bedrivs enligt en miljö- och energipolicy. Vid störningar prioriteras miljön framför produktionen. Risker förebyggs och hanteras genom rutinmässiga egenkontroller, myndighetskontroller och miljöriskanalyser samt genom att använda certifierade miljö- och energiledningssystem och miljö- och spårbarhetscertifiering. Bruken rapporterade under 2017 29(44) incidenter till tillsynsmyndigheterna.Avvikelserna var inte av väsentligt slag vad gäller miljö- eller resultatpåverkan.
Medarbetare. Holmen behöver attrahera och behålla kompetenta och motiverade medarbetare för att långsiktigt kunna bedriva verksamheten med god lönsamhet. Frågor om målstyrning, ansvar, delaktighet, säkerhet och kompetensmässig utveckling prioriteras i det dagliga arbetet genom löpande feedback och dialog mellan chef och medarbetaresamt i utbildningen av medarbetare. Arbetstagarrepresentanter har plats i Holmens styrelse. I det fall medarbetare och andra intressenter önskar rapportera om missförhållanden inom Holmen finns en whistle blower-funktion tillgänglig.  Inga ärenden avseende avsteg från uppförandekoden eller HR-policyn inrapporterades under 2017. 
Affärsetik. Såväl nationellt som globalt ställer kunder och partners krav på Holmen som en stabil och pålitlig leverantör som står för god affärssed och tydliga hållbarhetsprinciper. Avsteg från principer och policyer kan påverka anseendet och affärsrelationerna negativt. Holmens affärsetikpolicy med tillhörande riktlinjer ger tydlig vägledning om hur god affärsetik upprätthålls i relationen med externa kontakter på de olika marknaderna. Utbildning avseende affärsetik sker för ledningsgrupper och för medarbetare som bedöms kunna komma i kontakt med de frågor som omfattas av affärsetikspolicyn, såsom marknads- och säljavdelningar samt inköpare. Under 2017 inrapporterades inga ärenden avseende avsteg från varken affärsetikpolicyn eller uppförandekodens delar gällande affärsetiska frågor.
Leverantörer. Brister i försörjningskedjan för insatsprodukter vad gäller såväl leveranssäkerhet som kvalitet kan leda till produktionsstörningar. Leverantörer som inte uppfyller Holmens krav på hållbarhet kan även påverka verksamheten negativt. Holmen eftersträvar att ha minst två godkända leverantörer per användningsområde. Dessutom ingår Holmens uppförandekod för leverantörer i alla nya kontrakt. Den innehåller krav på hållbar utveckling, bland annat genom att respektera internationellt erkända principer för antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö. Sedan 2017 anlitar Holmen en extern part, EcoVadis, för att följa upp leverantörernas efterlevnad av koden utifrån områdena mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö, affärsetik och inköp. Under 2017 inrapporterades inga ärenden avseende avsteg från uppförandekoden för leverantörer. Vid utgången av 2017 hade leverantörer motsvarande drygt 80 procent av koncernens inköpsvolym undertecknat leverantörskoden.
Holmen omfattas av UK Modern Slavery Act och en redogörelse kopplad till detta finns här.
IT-system. För att styra och planera produktion, försäljning samt inköp krävs ett effektivt IT-stöd. Störningar i IT-stödet och obehörig åtkomst till information kan ge betydande negativa effekter för verksamheten. Driftstörningar samt obehörig åtkomst förhindras genom säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder i form av ändamålsenligt fysiskt skydd, tillförlitlig serverdrift och säkra nätverk. Åtgärder och rutiner finns för att minimera risken för avbrott, men också för att hantera situationer då avbrott inträffat. Verksamheten påverkades inte av IT-incidenter under 2017.
Politiska beslut. Lagar och regler i länder där koncernen verkar påverkar hur affärsverksamheten kan bedrivas. Regler hur skogen får brukas kan påverka framtida tillväxt och skörd. Stimulanser att använda biobaserade produkter kan påverka efterfrågan på kartong och trävaror samt virke från våra skogar. Likaså påverkar regler för användande av färsk fiber kontra returfiber. Holmen deltar i nationella och internationella branschorganisationer som har uppdrag att sköta samhällsbevakning, opinionsbildning och politisk påverkan. På orter där verksamhet bedrivs knyts kontakter med lokala företrädare och allmänhet.Det sker till exempel vid samråds- och informationsmöten och via debatt i media. Holmen har för frågor om rätten att bruka skogen och om vattenverksamhet deltagit aktivt i arbetet mednäringslivsorganisationer och remissvar.  I slutet av 2017 kom beslut från EU om hur mark- och skogssektorn ska bidra till EU:s klimat- och energipolitik. Resultatet blev positivt för Holmen och svensk skogs-industri. Ett lagförslag gällande vattenverksamheter presenterades under 2017 vilket kan påverka Holmens och näringslivets möjligheter att utveckla verksamheterna.

 

 

Skuldsättningsgrad
0,12

Nettoomsättning (Mkr)
16 055

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019