Beskrivning av operativa risker, hur de hanteras och kommentarer om aktiviteter 2016 för följande områden: efterfrågan och priser, råvarupriser, anläggningar, skog, kundkrediter, arbetsmiljö, miljö, medarbetare, affärsetik, leverantörer, IT-system och politiska beslut.


Risk Riskhantering Kommentar
Efterfrågan och priser. Förändringar av efterfrågan och priser påverkar möjligheterna att nå lönsamhetsmålen. Förändringar i priser och leveranser beror till stor del på utvecklingen av marknaden i Europa. Den påverkas i sin tur av flera faktorer såsom efterfrågan, produktionen bland europeiska producenter, förändringar av import till, samt möjligheterna att med lönsamhet exportera från Europa. Holmen har begränsade möjligheter att snabbt göra större förändringar i produktutbud men anpassar sin produktinriktning mot de produkter och marknader som bedöms ha bäst långsiktig potential. Holmen eftersträvar en bred kundbas och ett utbud som sträcker sig över flera olika produktområden. Denna strävan, i kombination med långvariga kundrelationer, minskar sårbarheten vid förändringar i marknaden. Att kontinuerligt utveckla produktutbudet är viktigt för att möta en förändrad efterfrågan. Holmen har under 2016 lyckosamt ökat försäljningen av den nya produkten Holmen UNIQ från Bravikens pappersbruk. Under 2016 beslutades även att investera i en impregneringsanläggning vid Bravikens sågverk. Anläggningen ger möjlighet att erbjuda impregnerade trävaror till den svenska byggmarknaden.
Råvarupriser. Ved, el och kemikalier är de mest väsentliga insatsvarorna för industrin och prisförändringar påverkar industrins lönsamhet. Skörden av timmer från egen skog är i princip lika stor som förbrukningen vid de egna sågverken medan massaveden från egen skog motsvarar cirka 40 procent av industrins konsumtion. Industrin använder massaveden för att tillverka massa som sedan blir till kartong eller papper. Genom den integrerade produktionsprocessen är koncernen i stort i balans på massa. Kartongverksamheten tillverkar nästan all el som behövs vid de egna bruken medan tillverkningen av papper försörjs av externa inköp. Samtidigt säljer koncernen el från vatten- och vindkraft till elnätet. Netto motsvarar koncernens egna elproduktion cirka 50 procent av elkonsumtionen. Prisrisken för denna konsumtion hanteras genom fysiska fastprisavtal och finansiella säkringar. Behovet av värmeenergi är stort men tillverkas lokalt på varje bruk från restprodukter. Kemikalier är en betydande insatsvara, framförallt vid kartongtillverkning, men behovet reduceras genom att uttjänta kemikalier återvinns vid bruken. Råvarupriserna har under senare år varit stabila. Nettoförbrukningen av el är prissäkrad till 80-90 procent för 2017-2020 och 60 procent för 2021.

Anläggningar. Produktionsutrustning kan allvarligt skadas vid till exempel brand, maskinhaveri eller strömavbrott. Detta kan leda till leveransproblem, oväntade kostnader och minskat kundförtroende.

Genom skadeförebyggande åtgärder, regelbundet underhåll och kontinuerliga uppgraderingar kan riskerna för skador i anläggningarna minimeras. Utbildningar av medarbetare främjar delaktighet, kunskap och medvetenhet om riskerna och hur de motverkas. Holmen försäkrar sina anläggningar till återanskaffningsvärde mot egendoms- och avbrottsskador. Självrisken varierar mellan olika anläggningar men uppgår som mest till 30 Mkr för en enskild skada. Koncernen har ansvarsförsäkring som även omfattar plötslig och oförutsedd miljöskada som drabbar ”tredje man”. Under 2016 har inga större skadehändelser inträffat. Återuppbyggnad har skett av massafabriken i Hallsta efter den stora branden som inträffade i slutet av 2015. Intäktsbortfall under stoppet och kostnader för återuppbyggnad täcks av försäkringen med undantag för självrisk om 30 Mkr.
Skog. Skogsbrand, viltbete och skadeinsekter är risker i den växande skogen. Koncernens skogsinnehav försäkras inte. Arealerna är spridda över stora delar av landet och risken för omfattande samtidiga skador bedöms som låg. Skadeinsekter som snytbaggar motverkas med hjälp av skyddsvaxning av plantor. Under 2016 har inga större skadehändelser inträffat i Holmens skogar.
Kundkrediter. Risken för att koncernens kunder inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll, interna kreditlimiter per kund och genom att i vissa fall försäkra kundfordringar mot kreditförluster. Kreditlimiter följs upp löpande. Exponeringen mot enskilda kunder är begränsad. Per 2016-12-31 uppgick koncernens kundfordringar till 2 174 Mkr, varav 46 (42) procent var försäkrade mot kreditförluster. Under året har kreditförluster på kundfordringar påverkat resultatet med -5 (-27) Mkr. Försäljningen till de fem största kunderna utgjorde under 2016 sammanlagt 14 procent av koncernens totala omsättning.
Arbetsmiljö. Tillbud och olyckor på arbetsplatsen innebär risk för människors liv och hälsa. Det kan leda till störningar i produktionen och ökade kostnader. Säker arbetsmiljö är en prioriterad fråga på samtliga ledningsnivåer i koncernen. Arbetsmiljöpolicyn reviderades 2016. Certifierade ledningssystem, koncernövergripande mål för arbetsolyckor, kontinuerlig utbildning av personal för ökad riskmedvetenhet, rutiner för tillbud- och olycksfallsrapportering, samt riskbedömning av entreprenörsarbeten är exempel på aktiviteter för att upprätthålla hög säkerhet på arbetsplatsen. Utfallet 2016 blev 8,8 arbetsolycksfall per 1 miljon arbetade timmar (2015: 8,8). Den helt dominerande orsaken är halk- och snubbelolyckor.
Miljö. Störningar i produktionen kan orsaka överskridanden av de utsläppsvillkor som miljömyndigheterna beslutat för verksamheterna. Det skulle kunna påverka miljön. Miljöarbetet organiseras och bedrivs enligt en miljö- och energipolicy. Vid störningar prioriteras miljön framför produktionen. Risker förebyggs och hanteras genom rutinmässiga egenkontroller, myndighetskontroller och miljöriskanalyser samt genom att använda certifierade miljö- och energiledningssystem och miljö- och spårbarhetscertifiering. Holmen representerar bästa praxis vad gäller avancerat miljöledarskap, med ett aktivt arbete för att motverka klimatrelaterade risker och dra nytta av klimatrelaterade möjligheter. Det framgår av den årliga undersökningen som genomförs av CDP.
Medarbetare. Holmen behöver attrahera och behålla kompetenta och motiverade medarbetare för att långsiktigt kunna bedriva verksamheten med god lönsamhet. Frågor om målstyrning, ansvar, delaktighet, säkerhet och kompetensmässig utveckling prioriteras i det dagliga arbetet och i utbildningen av medarbetare. Holmens uppförandekod och värdegrund utgör en bas för hur medarbetare ska agera och ledarskapet utformas. Koncernen arbetar systematiskt för att ge medarbetarna möjlighet att påverka och utveckla verksamheten genom löpande feedback och dialog mellan chef och medarbetare. Arbetstagarrepresentanter har plats i Holmens styrelse. I det fall medarbetare och andra intressenter önskar rapportera om missförhållanden inom Holmen finns en whistleblower-funktion tillgänglig. Under 2016 inrapporterades inga ärenden avseende avsteg från uppförandekoden.
Affärsetik. Såväl nationellt som globalt ställer kunder och partners krav på Holmen som en stabil och pålitlig leverantör som står för god affärssed och tydliga hållbarhetsprinciper. Avsteg från principer och policyer kan påverka anseendet och affärsrelationerna negativt. Holmens affärsetikpolicy med tillhörande riktlinjer ger tydlig vägledning om hur god affärssed upprätthålls i relationen med externa kontakter på de olika marknaderna. Utbildning avseende affärsetik sker för ledningsgrupper och för medarbetare som bedöms kunna komma i kontakt med de frågor som omfattas av affärsetikspolicyn, såsom marknads- och säljavdelningar samt inköpare. En förundersökning pågår avseende representationsjakter arrangerade av Holmen. Åklagaren har i januari 2017 meddelat att han anser att det föreligger skälig misstanke om givande av muta i samband med några av dessa jakter. Holmens uppfattning är att gällande regler inte har överträtts i något av de aktuella fallen.
Leverantörer. Brister i försörjningskedjan för insatsprodukter vad gäller såväl leveranssäkerhet som kvalitet kan leda till produktionsstörningar. Leverantörer som inte uppfyller Holmens krav på hållbarhet kan även påverka verksamheten negativt. Holmen eftersträvar att ha minst två godkända leverantörer per användningsområde. Dessutom ingår Holmens uppförandekod för leverantörer i alla nya kontrakt. Den innehåller krav på hållbar utveckling, bland annat genom att respektera internationellt erkända principer för antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö. Under 2017 kommer en extern part att engageras för arbetet med riskklassificering och utvärdering av leverantörer. Under 2016 inrapporterades inga ärenden avseende avsteg från uppförandekoden för leverantörer. Vid utgången av 2016 hade leverantörer motsvarande cirka 75 procent av koncernens inköpsvolym undertecknat leverantörskoden. Holmen omfattas av UK Modern Slavery Act och en redogörelse kopplad till detta finns här.
IT-system. För att styra och planera produktion, försäljning samt inköp krävs ett effektivt IT-stöd. Störningar i IT-stödet och obehörig åtkomst till information kan ge betydande negativa effekter för verksamheten. Driftstörningar samt obehörig åtkomst förhindras genom säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder i form av ändamålsenligt fysiskt skydd, tillförlitlig serverdrift och säkra nätverk. Åtgärder och rutiner finns för att minimera risken för avbrott, men också för att hantera situationer då avbrott inträffat. Verksamheten har inte påverkats av IT-incidenter under 2016.
Politiska beslut. Lagar och regler i länder där koncernen verkar påverkar hur affärsverksamheten kan bedrivas. Regler hur skogen får brukas kan påverka framtida tillväxt och skörd. Stimulanser att använda biobaserade produkter kan påverka efterfrågan på kartong och trävaror samt virke från våra skogar. Likaså påverkar regler för användande av färsk fiber kontra returfiber. Holmen deltar i nationella och internationella branschorganisationer som har uppdrag att sköta samhällsbevakning, opinionsbildning och politisk påverkan. På orter där verksamhet bedrivs knyts kontakter med lokala företrädare. Politiska beslut påverkas av den allmänna opinionen. Vid kontakter med allmänheten finns möjlighet att bidra med kunskap och fakta. Det sker t ex vid samråds- och informationsmöten och via debatt i media. Rätten att bruka skogen och förutsättningarna för vattenkraften har varit i fokus under 2016. Regeringen har under året aviserat en sänkning av fastighetsskatten på vattenkraftverk.

 

 

Skuldsättningsgrad
17%

Nettoomsättning (Mkr)
15 513

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018