Holmen fortsätter sitt arbete med att skapa tydlighet kring företagets mål, riktning och förväntningar. Under 2015 så har en gemensam målstyrningsprocess etablerats samtidigt fortsätter arbetet med koncernens gemensamma värderingar som tillsammans med uppförandekoden utgör en bas för hur medarbetare ska agera och hur ledarskapet utformas.


Målstyrning

Under 2015 etablerades en gemensam målstyrningsprocess inom koncernen. Utifrån affärsområdets strategi har alla delar av verksamheten formulerat sina mål, kritiska framgångsfaktorer och nyckeltal. Genom ett enkelt verktyg för kontinuerlig uppföljning säkerställs att verksamheten gör korrekta prioriteringar för att nå uppsatta mål. Under året har alltfler av koncernens medarbetare involverats i processen och målstyrning blir därmed en naturlig del i det dagliga arbetet.

Medarbetare som lever Holmens värderingar

Holmen strävar efter att vara ett företag som utmärks av medarbetare som med mod, engagemang och ansvar presterar sitt bästa. Värderingarna bidrar till att skapa en dynamisk och utvecklingsorienterad organisation där medarbetarna känner delaktighet och stolthet.

Holmens gemensamma värderingar är mod, engagemang och ansvar.

MOD att agera. Holmens medarbetare visar handlingskraft och fattar beslut som leder till påtagliga resul­tat. Företaget premierar nytänkande som innebär förbättringar och löser utmaningar. Koncernen tror på öppenhet såväl internt i företaget som gentemot omvärlden. 

ENGAGEMANG som är långsiktigt och hållbart. Holmens medarbetare samarbetar över gränser för att ta tillvara kompetens, idéer och synergier. Holmen agerar med tydlighet för att varje medarbetare ska förstå vilka förväntningar och krav som ställs. Samtliga inom koncernen visar respekt för varandra och omvärlden, och återkopplar till varandra på ett prestigelöst och konstruktivt sätt. 

ANSVAR byggt på känsla och kompetens. Holmens medarbetare skapar delaktighet genom att involvera varandra, dela på idéer och ge möjligheter att påverka. Holmen agerar tidigt och visar framåtanda när företaget tar sig an omvärldsutmaningar och driver förbättringsarbete. Holmens medarbetare är professionella i sättet att driva och utveckla verksamheten, och värnar om hållbara relationer med kunder, intressenter, kollegor och omvärld. 

De koncerngemensamma värderingarna står på en stabil grund. En grundförutsättning för ett framgångsrikt värderingsarbete är att skapa levande värderingar som genomsyrar företagets alla enheter och processer. För att uppnå detta så krävs det att värderingarna är väl förankrade i verksamheten. Innan de koncerngemensamma värderingarna sjösattes 2013 genomfördes ett gediget förarbete med djupintervjuer, workshops och arbetsgrupper med representanter från samtliga yrkesgrupper, affärsområden och marknader inom Holmen. Koncernledningen var självklart engagerade i samtliga aktiviteter. För att uppnå en värderingsdriven organisation har samtliga anställda därefter genomfört gruppvisa workshops. I dessa arbetade man med värderingarnas innehåll och betydelse för individens, arbetsgruppens och verksamhetens utveckling. Värderingarna har brutits ned till vardagliga situationer för att skapa tydliga exempel på önskvärt beteende som vägleder hur man bör agera.

Gemensamma värderingar är en långsiktig och fortgående process och arbetet kring detta ska vara integrerat med övriga verksamhetsutvecklande aktiviteter i vardagen.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017