Holmen fortsätter sitt arbete med att skapa tydlighet kring företagets mål, riktning och förväntningar. Målstyrning, värderingar och uppförandekod utgör de tre huvudsakliga verktyg företaget fokuserar på för att resultat skall nås.


Målstyrning

Under 2015 etablerades en gemensam målstyrningsprocess inom koncernen. Utifrån affärsområdets strategi har alla delar av verksamheten formulerat sina mål, kritiska framgångsfaktorer och nyckeltal. Genom ett enkelt verktyg för kontinuerlig uppföljning säkerställs att verksamheten gör korrekta prioriteringar för att nå uppsatta mål.

Medarbetare som lever Holmens värderingar

Holmen strävar efter att vara ett företag som utmärks av medarbetare som med mod, engagemang och ansvar presterar sitt bästa.

MOD att agera. Holmens medarbetare visar handlingskraft och fattar beslut som leder till påtagliga resul­tat. Företaget premierar nytänkande som innebär förbättringar och löser utmaningar. Koncernen tror på öppenhet såväl internt i företaget som gentemot omvärlden.

ENGAGEMANG som är långsiktigt och hållbart. Holmens medarbetare samarbetar över gränser för att ta tillvara kompetens, idéer och synergier. Holmen agerar med tydlighet för att varje medarbetare ska förstå vilka förväntningar och krav som ställs. Samtliga inom koncernen visar respekt för varandra och omvärlden, och återkopplar till varandra på ett prestigelöst och konstruktivt sätt.

ANSVAR byggt på känsla och kompetens. Holmens medarbetare skapar delaktighet genom att involvera varandra, dela på idéer och ge möjligheter att påverka. Holmen agerar tidigt och visar framåtanda när företaget tar sig an omvärldsutmaningar och driver förbättringsarbete. Holmens medarbetare är professionella i sättet att driva och utveckla verksamheten, och värnar om hållbara relationer med kunder, intressenter, kollegor och omvärld.

De koncerngemensamma värderingarna står på en stabil grund och anses vara till stor hjälp i verksamheten på flera sätt. Samarbeten inom och mellan grupper utvecklas med hjälp av samtal om värderingarna och nyckelbeteenden. Värderingarna ger också stöd och hjälp när det gäller att fatta beslut. Gemensamma värderingar är en långsiktig och fortgående process och arbetet kring detta ska vara integrerat med övriga verksamhetsutvecklande aktiviteter i vardagen.

Uppförandekoden

Att Holmen har gott anseende som ett ansvarsfullt och förtroendeingivande bolag är en grundläggande förutsättning för vår verksamhet. Vår verksamhet ska genomsyras av ett ansvarsfullt beteende, både internt och gentemot aktieägare, kunder, leverantörer, myndigheter och övrig omvärld. Därför har Holmen en tydlig uppförandekod som gäller i alla affärsrelationer.

Vi uppmanar våra affärspartners att agera enligt denna kod och vi tar det i beaktande när vi väljer vilka vi samarbetar med.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019