Illustration baserad på en design av Azote Images (Jerker Lokrantz) för Stockholm Resilience Centre.

FN:s globala mål för en hållbar utveckling

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer 17 globala mål för en hållbar utveckling, även kallade UN Sustainable Development Goals (SDG). Dessa mål omfattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi har bara ett jordklot, och det är enbart genom ett hållbart brukande av jordens resurser som mänskligheten kan överleva.

Detta tydliggör Johan Rockström och Pavan Sukhdev från Stockholm Resilience Centre i deras modell ”Tårtan”, som är framtagen för att visa på vikten av att värna om jordens resurser för att klara matförsörjningen. Det understa lagret, basen, representerar mål kopplade till miljömässig hållbarhet. I mittennivån finns de sociala målen och högre upp de ekonomiska. Planeten sätter ramarna och dessa är inte förhandlingsbara.

Även om Holmens verksamhet är mer inriktad på hållbar konsumtion snarare än hållbar matförsörjning, så är principen om vikten av hållbart brukande av jordens resurser densamma. Hållbara biobaserade verksamheter och innovation inom planetens ramar är förutsättningar för att motverka klimatförändringarna och därmed grundläggande för att uppnå de sociala och ekonomiska målen.
 

Holmen och de globala målen

Basen i Holmens verksamhet är det aktiva skogsbruket där den växande skogen absorberar koldioxid och förser industrin med förnybar råvara. Skogsråvaran förädlas till produkter som binder koldioxid och kan ersätta fossilbaserade plastförpackningar och klimatpåverkande byggmaterial. Vi värnar om den biologiska mångfalden och vi arbetar aktivt för att minska utsläpp till luft och vatten. Även om vi kommit långt i vårt hållbarhetsarbete återstår flera utmaningar.

Vattenanvändning, transporter och rätten att bruka våra skogar är aktuella frågor som Holmen, liksom övrig skogsindustri, bevakar och aktivt arbetar med. Holmens mission är att skapa en hållbar framtid. Det gör vi bland annat genom att bidra till flera av FN:s globala mål.

Med en koldioxidpositiv verksamhet, klimatsmarta produkter och ett långsiktigt miljöarbete är våra främsta bidrag kopplade till mål 13, 14 och 15. Mål som är fundamentala för allt liv på jorden. Men vårt arbete kan inte stå för sig själv. För att klimat- och miljövinsterna ska realiseras är våra samarbeten och relationer med såväl kunder som leverantörer centrala. Därför är mål 17, som handlar om genomförande och partnerskap, en viktig del i vårt bidrag till en hållbar framtid. 

Holmens mål bidrar till SDG'erna

Läs gärna mer om hur Holmens affärsmål bidrar till FNs globala mål