Klimat

Påverkan, risker och möjligheter

Med naturen som utgångspunkt är klimatfrågor nära integrerade med vår verksamhet. Vi strävar efter att öka klimatnyttan i vår värdekedja genom att både öka vår positiva effekt på klimatet och minska vårt negativa avtryck. Genom hållbart skogsbruk, där träden skördas när tillväxten avtar och marken återbeskogas, ökar vi skogens tillväxt och koldioxidupptag över tid.

Råvaran fortsätter binda koldioxid även i förädlad form, som långlivade trävaror och kortlivade kartong- och pappersprodukter. Den största klimatnyttan uppnås när våra kunder väljer träbaserade produkter och förnybar energi istället för fossilbaserade alternativ.

Försäljningen av förnybar el från vattenkraft, vindkraft och biomassa bidrar också till att ersätta kol- och gaskraft. 2023 skapade Holmens verksamhet klimatnytta motsvarande 7,5 miljoner ton CO2e.


Klimatnytta


Fysiska omställningsrisker och möjligheter

Ett varmare klimat kan öka skogstillväxten med längre växtperioder och högre koldioxidnivåer, men också öka risken för svampangrepp, insektsskador och skogsbränder. Vi genomför kontinuerliga klimatriskanalyser och anpassningsplaner för att säkerställa friska skogar.

Plantor och skogsbruk anpassas till ett varmare klimat, och frön väljs för att öka motståndskraften mot extremväder. Klimatförändringar kan även påverka våra industrier och leverantörskedjan, vilket hanteras genom kontinuitetsplaner och ISO-certifierade system. Ökad efterfrågan på förnybara produkter gör skogsbruket avgörande för vårt bidrag till att begränsa klimatförändringarna.

Riskhantering

Energianvändning och energimix

Holmen använder stora mängder energi och den absoluta majoriteten av den energi vi använder är fossilfri. Under 2023 använde Holmen totalt 8 (9) TWh varav 7,9 (8,7) GWh var fossilfri, motsvarande 98 (97) procent.

Biobränslen, främst i form av bark samt vedhaltiga lutar, täcker 96 (97) procent av Holmens behov av värmeenergi. Resterande mängder värme produceras främst vid och i anslutning till bruken med hjälp av naturgas, olja och gasol. 

Tillverkningen av termomekanisk massa vid våra två pappersbruk är elkrävande och merparten av den elenergi som behövs vid Holmens anläggningar köps externt. Kartongverksamheten tillverkar majoriteten av den el som behövs vid de egna bruken. Under 2023 uppgick den totala elanvändningen till 3,5 (3,9) TWh.

Energianvändning, %


Energiproduktion

Holmen levererade 1,5 TWh förnybar el från vatten- och vindkraft under 2023, vilket motsvarar 59 % av vår totala elanvändning. Vi producerar årligen 1 100 GWh vattenkraft från 21 kraftverk och har två vindkraftsparker med en produktion på cirka 600 GWh.

Dessutom köper vi 160 GWh årligen från en vindkraftspark på vår mark. Under 2023 levererades 2,7 TWh biobränslen från våra sågverk och skogen. Överskottet av el och värme från våra bruk säljs externt, med 127 GWh överskottsel från Workington och 25 GWh fjärrvärme från Iggesunds Bruk och Hallsta Pappersbruk.


Holmen Energi