Holmens medarbetare ska behandlas värdigt och med respekt. Diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen får inte förekomma. Holmens hållning till jämställdhet, mångfald och lika villkor är tydligt kommunicerat i såväl koncernens uppförandekod som i verksamhetens HR-policy.


Ingen form av diskriminering accepteras

Möjligheterna att utvecklas i arbetet ska vara rättvisa och likvärdiga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund, hälsostatus eller familjeansvar. I de fall någon form av diskriminering eller trakasserier uppdagats ska ansvarig chef undersöka orsakerna och vidta åtgärder. Den lokala HR-avdelningen stödjer och följer upp. Handlingsplaner finns.

Fysiska och organisatoriska arbetsförhållanden

Holmen ansvarar för att den fysiska arbetsmiljön, arbetsuppgifterna och arbetsorganisationen i skälig utsträckning utformas efter medarbetarnas fysiska förutsättningar. Detta ska säkerställas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jämställdhet och fysisk tillgänglighet beaktas särskilt vid nyinvesteringar och ombyggnationer.

Kvinnor i Holmen

Skogsindustrin är en mansdominerad bransch. Holmen arbetar för en bättre balans. Andelen kvinnor i Holmen-koncernen är fortfarande låg, drygt 19 procent. Av de medarbetare som anställdes 2017 var 25 procent kvinnor. Ambitionen att andelen kvinnliga chefer ska vara lika stor som andelen kvinnliga medarbetare nåddes redan 2011.

Kvinnorna i ledningsgrupperna

Antalet befattningar i koncernens, affärsområdenas och brukens ledningsgrupper som innehas av kvinnor uppgår till 16. Två kvinnor ingår i Holmens koncernledning. I Holmens styrelse finns två kvinnor, vilka är valda av årsstämman.

Brist på kvinnliga operatörer

För att antalet kvinnor på kvalificerade befattningar ska öka ytterligare krävs att andelen kvinnliga operatörer ökar. Dessa utgör nämligen rekryteringsbasen till första linjens chef. Holmen har påbörjat arbetet men det tar tid innan detta får genomslag. Värt att notera är dock att andelen kvinnor ökat på ingenjörsutbildningar och särskilt de med kemisk inriktning.

Osakliga löneskillnader

Holmen utarbetar handlingsplaner och lönekartläggningar vid de svenska enheterna i enlighet med diskrimineringslagen. Företaget identifierar eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. Kartläggningen görs för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga könsrelaterade skillnader i lön och andra anställningsvillkor. Där osakliga löneskillnader uppdagats har åtgärdsplaner lagts fast i samråd med de fackliga organisationerna.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019