Sedan många år arbetar Holmen aktivt med naturvård som syftar till att bidra positivt till den biologiska mångfalden.


Biologisk mångfald utgörs av ett komplext samspel mellan många olika arter i olika naturmiljöer. Holmen eftersträvar att alla arter som lever i skogen ska kunna fortleva. För att bevara den biologiska mångfalden måste olika typer av skogsmiljöer främjas. Totalt nyttjas cirka 20 procent av Holmens skogsareal för naturvårdsändamål. I det ingår frivilligt avsatt produktiv skogsmark, impediment samt miljöhänsyn i den brukade skogen.

 

Holmens skogar 2017

 
Total landareal 1 301 000 ha
Total skogsmarksareal1) 1 153 000 ha
Produktiv skogsmark2) 1 042 000 ha
Totalt virkesförråd produktiv skogsmark         121 milj m3sk


1)
Analys utförd av Riksskogstaxeringen enligt internationella definitionen av skogsmark: landareal större än 0,5 hektar med träd där krontäckningen är större än 10 procent för skog som är 5 meter hög vid mogen ålder.

2) Skogsmark som kan producera minst 1 m3sk per hektar och år (i genomsnitt under beståndets växttid). 

 

Frivilliga naturvårdsavsättningar

En del av Holmens produktiva skogsmark används enbart för naturvårdsändamål. Dessa skogar är noggrant utvalda för sina naturvårdskvaliteter och innehåller ofta höga naturvärden. De avsatta skogarna är spridda över hela Holmens skogsinnehav och bidrar till att en variation av skogsmiljöer med olika innehåll, storlek och form avsätts. Målet är dock att naturvårdsavsättningarna ska ha en bibehållen funktionalitet på lång sikt och alltför små avsatta områden är därmed inte eftersträvansvärda.

En del naturvårdsavsättningar lämnas helt orörda medan andra måste skötas för att behålla de naturvärden som är orsaken till att skogen har avsatts. Till exempel riskerar lövskogar utan riktade naturvårdshuggningar att konkurreras ut av gran. Naturvårdshuggningar kan också göras för att öka mängden död ved, som ofta är ett bristelement i skogarna. Naturvårdsnyttan av olika metoder som syftar till att främja den biologiska mångfalden utvärderas. Bland annat deltar Holmen i ett stort forskningsprojekt som drivs av Future Forests. Inom projektet utförs olika typer av åtgärder i 30 avsatta områden. Åtgärderna följs upp av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Läs mer om Holmens naturvårdsavsättningar.

Impediment

Skogliga impediment är skogar där träden växer väldigt långsamt på grund av brist på näring eller vatten. Impediment kan delas in i två kategorier; myrar och hällmarker. Där finns ofta en hög andel av gamla, långsamväxande och döda träd vilka är viktiga för en stor mängd arter. Cirka två procent av de skogslevande arterna har sin huvudsakliga hemvist på impediment. Inget skogsbruk bedrivs på impediment och tillsammans med de avsatta skogarna skapar impedimenten ibland stora, vackra och variationsrika områden.

Miljöhänsyn i den skog som brukas

De skogslevande arterna är beroende av olika skogsmiljöer och strukturer för sin överlevnad. Till exempel är mer än hälften av alla skogslevande arter beroende av grova lövträd, grova levande, döende och döda träd. För att skapa rätt förutsättningar för dessa vid skogsbruksåtgärder gynnar Holmen naturvärdesträd och utvecklingsträd samtidigt som alla döda träd bevaras i de skogar som brukas. Exempel på naturvärdesträd är grova aspar, ädellövträd norr om Dalälven, ovanligt grova eller gamla eller på annat sätt avvikande träd. I de fall det inte växer några naturvärdesträd på platsen lämnas istället utvecklingsträd för att på sikt utveckla naturvärden. Vid grövre gallring och föryngringsavverkning skapas högstubbar av levande träd som tillägg till de naturligt döda träden.

Därtill skapar Holmen värdefulla skyddszoner runt impediment, hav, sjöar, vattendrag och jordbrukslandskap. Här återfinns ett rikt artliv eftersom miljön skiftar i ljusinsläpp, jordtyp och fuktighet samt att skogens växter och djur blandas med de som hör till myren, vattnet eller det öppna landskapet. Detta, tillsammans med de avsatta områdena och impedimenten skapar ett band av livsmiljöer för olika arter över hela skogslandskapet.

 

* Träd som dött för mindre än ett år sedan och som kan vara ett yngelmaterial för skadeinsekter, som till exempel granbarkborre, plockas ut för att förhindra att skadeinsekterna massförökar sig och blir en fara för levande skog.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019