Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö    2016    2015   2014  2013  2012
Intern råvaruanskaffning (Holmen)          
Skörd av egna skogar  2 986  3 213  3 297  3 465  3 211
Elproduktion, vattenkraft/vindkraft, GWh 1 079  1 441 1 113 1 041   1 343
Bravikens Sågverk,
Produktion, 1 000 ton
         
Trävaror, 1 000 m3  421  419 401 388   344
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub  0,81  0,80  0,79 0,76    0,70
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från returlutar,
bark och vedrester1)
 110  104  79  73   60
Inköpt, naturgas och olja 25  15  13  32   43
Elenergi, GWh          
Inköpt  26  26  24  23   23
Utsläpp till luft, ton          

Svaveldioxid (räknat som svavel, S)

 0,33  1,0 0,42  1.0   1,6
Kväveoxider  40  40  32 32   33
Stoft  0,2  0,2  0,1  0,4   0,4
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil  7  4  3  9   12
- Biogen  33  31  32  30   25
Biprodukter, 1000 ton          
Till energiproduktion, externt 197  201 193 2162)  
Avfall, 1 000 ton          
Farligt3) 3,0  9,0  1,9  1,6   1,0
Deponerat (vått)  -  -  -  -

 

 

  1. Värmeenergi från Bravikens pappersbruk. Utsläpp till luft från produktionen av värmeenergin är inkluderande i tabellen.

  2. Ny uppgift för 2013.

  3. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018