Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö   2016   2015   2014  2013  2012
Intern råvaruanskaffning (Holmen)          
Skörd av egen skog, 1 000 m3fub  2 986  3 213  3 297 3 465 3 211
Elproduktion, vattenkraft/vindkraft, GWh   1 079  1 441  1 113 1 041 1 343
Hallsta pappersbruk,
Produktion, 1 000 ton
         
Tryckpapper  506  498 499  611 644
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub  1,13  1,10  1,13  1,26 1,28
Inköpt massa  3,0  5,8  2,9 23,8 35,8
Vattenförbrukning, milj m3  11,2  10,7  10,9 12,5 13,5
Kemikalier1)  22,5  21,8  24,6 25,3 22,3
Fyllmedel, pigment1)  30,5  37,5 41,8 71,4 73,1
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från
returlutar, bark och vedrester
 -  -  111 381 392
Återvunnet i TMP-processen2)  620  599  553 545 576
Fossila bränslen  4  4  8 19 22
Elenergi, GWh          
Produktion vid bruk  -  - 1,1 12 7
Inköpt  1 571  1 569  1 585 1 752 1 814
Utsläpp till luft, ton          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S)  -  -  4,4 13 7,0
Kväveoxider  -  -  29 95 89
Stoft  -  -  1 7 5
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil  0,01  0,01  1,1 4,3 5,0
- Biogen  -  -  53 184 184
Utsläpp till vatten, ton           
COD, (organisk substans), 1 000 ton   3,8  3,2 3,8 4,2 3,1
Suspenderande ämnen  416  141 226 490 259
Kväve  47  37 25 49 41
Fosfor  2,5  2,0  1,9 2,4 1,8
Biprodukter, 1 000 ton          
Till energiproduktion, externt 117   144  133 2233) -
Avfall, 1 000 ton          
Nyttiggjort eller till återvinning 46   44  11 163) -
Farligt4)  0,2  0,04  0,02 0,02 0,01
Deponerat (vått)  0,06  0,1  0,1 0,1 0,2
Energileveranser           
Värmeenergi, GWh   4,2  13  16 13 19

 

  1. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 40 120 ton och för fyllmedel och pigment 43 790 ton.

  2. Av använd el vid TMP-tillverkningen vid Hallsta pappersbruk bildas värmeenergi som återvinns och används i produktionen.

  3. Ny uppgift för 2013.

  4. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vid Hallsta pappersbruk omhändertas oljehaltigt avfall från båtar som angör hamnen. För 2016 uppgick mängden av detta avfall till 370 ton (är inte inkluderat i uppgiften).

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018