Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö   2017 2016 2015  2014 2013
Hallsta pappersbruk,
Produktion, 1 000 ton
         
Tryckpapper 566  506  498 499  611
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub 1,29   1,13  1,10  1,13  1,26
Inköpt massa 6,5  3,0  5,8  2,9 23,8
Vattenförbrukning, milj m3 11,8  11,2  10,7  10,9 12,5
Kemikalier1) 24,9  22,5  21,8  24,6 25,3
Fyllmedel, pigment1) 32,7  30,5  37,5 41,8 71,4
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från
returlutar, bark och vedrester
 -  -  111 381
Återvunnet i TMP-processen2) 664  620  599  553 545
Fossila bränslen 4  4  4  8 19
Elenergi, GWh          
Produktion vid bruk  -  - 1,1 12
Utsläpp till luft          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S), ton  -  -  -  4,4 13
Kväveoxider, ton  -  -  -  29 95
Stoft, ton  -  -  -  1 7
Fossil koldioxid, 1 000 ton  0,01  0,01  0,01  1,1 4,3
Biogen koldioxid, 1 000 ton  -  -  -  53 184
Utsläpp till vatten          
COD, (organisk substans), 1 000 ton   3,3  3,8  3,2 3,8 4,2
Suspenderande ämnen, ton  214  416  141 226 490
Kväve, ton  50  47  37 25 49
Fosfor, ton  2,5  2,5  2,0  1,9 2,4
Biprodukter, 1 000 ton          
Till energiproduktion, externt  170 117   144  133 2233)
Nyttiggjort eller till återvinning3) 53 46 44 11 16
Avfall, 1 000 ton          
Farligt4)  0,17  0,20  0,04  0,02 0,02
Deponerat (vått)  0,07  0,06  0,1  0,1 0,1
Energileveranser           
Värmeenergi, GWh5)   11,6  4,2  13  16 13

 

  1. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 45 560 ton och för fyllmedel och pigment 46 810 ton.

  2. Av använd el vid TMP-tillverkningen vid Hallsta pappersbruk bildas värmeenergi som återvinns och används i produktionen.

  3. Biprodukter nyttjade bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för tillverkning av jordprodukter.

  4. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vid Hallsta pappersbruk omhändertas oljehaltigt avfall från båtar som angör hamnen. För 2017 uppgick mängden av detta avfall till 451 ton (är inte inkluderat i uppgiften).

  5. Från Hallsta pappersbruk levererades värmeenergi till närliggande samhälles fjärrvärmenät.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019