Linghems sågverk ligger 11 km öster om Linköping. Det är ett klentimmersågverk, med ett integrerat hyvleri, som producerar sågade och hyvlade gran- och furuträvaror för snickeri- och konstruktionsändamål.


Miljöarbete 2017

Linghems sågverks miljöarbete utgår från villkoren i miljötillståndet. Rutiner och processer beskrivna i verksamheten ligger till grund för företagets miljöarbete.

Biprodukter (bark) från sågverket eldas i egen fastbränslepanna och fossilfri energi i form av hetvatten/värme används vid virkestorkningsprocessen samt till uppvärmning av produktionslokaler.

Effektiv energianvändning och en bra avfallshantering ger låg miljöbelastning. Ökad produktion med högt råvaruutnyttjande ger också ökade volymer av bark och spån som kan användas som förnybart biobränsle för energiframställning.

Tillstånd för verksamheten

Verksamheten bedrivs sedan 2003 med tillstånd enligt Miljöbalken.

Miljöcertifiering

Holmen Timber är spårbarhetscertifierat enligt PEFCTM (2004) samt FSC® (FSC-ID) (2005).

Linghems sågverk ingår i spårbarhetscertifikaten för PEFCTM samt FSC® sedan juni 2017.

Investeringar/miljöåtgärder

Linghems sågverk är uppfört för att fullt driftsatt nå hög produktivitet med högt utnyttjande av råvara samt tillförd energi. Effektiv hantering av biprodukter ger låg miljöpåverkan samt ett ökat bidrag av biobränsle för användning i närområdet. Under 2017 asfalterades 1200 m2 vid utlastningszonen 350 m2 mellanlagret. Sammantaget ger investeringen förutsättning för bättre arbetsmiljö samt minskad dieselförbrukning och därigenom minskade utsläpp av koldioxid.

Produktionsstörningar och klagomål

Inga produktionsstörningar med miljöpåverkan förekom under året.

Uppföljning av miljömål 2017

Då Holmen övertog verksamheten i april 2017 var inga miljömål fastställda för 2017.

Miljömål 2018

Med 2016-2017 års utfallssiffror som utgångspunkt följa upp de investeringar som är gjorda angående

  • Effektivisering elförbrukning med ny såglinje, mätt i kWh per m3 sågad trävara.
  • Nå ett värde på värmeenergiförbrukningen under 300 kWh per m3 torkad sågad trävara.
  • Effektiviserad produktion angående dieselförbrukning mätt som liter/m3 sågad trävara.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019