Holmens verksamhet är decentraliserad till affärsområden, bruk och skogsregioner. Viktiga utvecklingsområden för Holmen drivs av koncernens staber genom nätverk med specialistkompetenser.


Styrelse och koncernledning

Styrelse

Holmens styrelse består av nio ledamöter som väljs av årsstämman. En av dem är Holmens koncernchef. Tre löntagarrepresentanter och tre suppleanter utses av de fackliga organisationerna. Styrelsen behandlar regelbundet aktuella hållbarhetsfrågor. Tjänstemän i bolaget, såsom specialister inom områdena HR (Human Resources), teknik, miljö och inköp är föredragande vid styrelsens sammanträden.

Koncernledning

Holmens koncernledning utgörs av koncernchefen samt chefer för affärsområdena och koncernstaber. Koncernledningen sammanträder månadsvis och hanterar frågor om verksamhetens utveckling och resultat, verksamhetsplanering, budget, investeringar samt personal- och miljöfrågor.

Interna styrprocesser

Koncernen arbetar med treåriga rullande verksamhetsplaner som tas fram av specialister inom affärsområdena och stabsfunktionerna. Verksamhetsplanerna behandlas i koncernledningen och beslutas i styrelsen. Mål och strategier bryts ned i handlingsplaner och aktiviteter som är möjliga att mäta och utvärdera. Verksamhetsplanerna är viktiga för den långsiktiga, strategiska styrningen av koncernen.

Hållbarhet

Koncernens VD har det yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågorna i Holmen. En särskild arbetsgrupp med representanter för koncernstaberna arbetar med hållbarhetsfrågor. Gruppen är tillsatt av koncernens VD och leds av Holmens hållbarhetschef. Hållbarhetsredovisningen i koncernens årsredovisning samt den omfattande hållbarhetsredovisning som finns på Holmens webbplats utgör viktiga uppgifter för gruppen. En annan viktig uppgift för gruppen är att medverka i intressentdialogen med hållbarhetsanalytiker.

Samverkansgrupper

För områden som är viktiga att arbeta mer i detalj med finns samverkansgrupper med specialister. Grupperna arbetar med erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom respektive ämnesområde.

Medarbetare

Personalarbetet i Holmen bedrivs enligt koncernens personalpolicy. Personalfrågorna samordnas i en ledningsgrupp för HR som består av affärsområdenas personalchefer och leds av koncernens personalchef. 

HR-arbetet prioriteras inom områdena målstyrning och ledarskap samt att säkerhetskulturen måste stärkas. 

För området arbetsmiljö har koncernledningen tillsatt en arbetsgrupp bestående av platscheferna för produktionsenheterna. Gruppen, som leds av Koncernstab Teknik, har ansvar för arbetsmiljöfrågor och säkerhet. Gruppen sätter upp mål och nyckeltal och följer upp dessa kontinuerligt med avrapportering i koncernledningen. Under första halvåret 2016 kommer samtliga produktionsanläggningar att ha certifierade ledningssystem för arbetsmiljöarbetet.

Facklig samverkan

Facklig samverkan sker i Holmen European Works Council samt i samrådsgrupper inom respektive enhet. Fackliga representanter deltar i projekt- och arbetsgrupper.

Miljöansvar

Miljöarbetet bedrivs i enlighet med Holmens miljö- och energipolicy. Koncernens styrelse och VD samt cheferna för affärsområdena har det övergripande ansvaret för miljöarbetet. Det operativa miljöansvaret ligger hos plats- och skogschefer. 

Holmens miljö- och hållbarhetschef bevakar utvecklingen inom området, följer arbetet med koncernens mål för hållbar utveckling samt driver samverkansgrupper inom koncernen.

Miljöledningssystem

Alla enheter i Holmen inklusive Holmen Skog tillämpar certifierade miljöledningssystem. Holmens skogsbruk är certifierat enligt de internationella kriterierna som utfärdats av PEFCTM och FSC®.

Ekonomi

Ekonomiarbetet i Holmen är till stora delar decentraliserat till affärsområden, bruk och skogsregioner. Koncernstab Ekonomi och Finans ansvarar för samordningen av ekonomiarbetet i koncernen med funktioner för finansiering, controlling, redovisning och rapportering, skatter samt försäkringar.

Information

Ekonomisk information

Holmen publicerar en årsredovisning med hållbarhetsinformation som revideras av externa revisorer. Ekonomisk information publiceras löpande på Holmens webbplats.

Produktinformation

Affärsområdena ger ut tidningar och nyhetsbrev riktade till kunder och andra intressenter. Exempel på produktorienterade tidningar är Holmen's paper (tryckpapper), Inspire (kvalitetskartong) och Holmen Magasin (bland annat om skogsbruk).

Personalinformation

Personaltidningen Holmen Arena och Intranätet CONNECT är viktiga informationskällor för Holmens medarbetare.

Inköp

Inköpen av varor och tjänster samordnas inom Holmen med syfte att minska de totala kostnaderna. Inköpspolicyn betonar också kraven på kvalitet och hållbarhet. Under 2014 togs en uppförandekod fram för leverantörer. Leverantörsbedömningar görs kopplade till kraven i inköpspolicyn samt till uppförandekoden.

Riskhantering

Riskhanteringsfrågor samordnas i en koncerngemensam grupp. Målet är att Holmens större anläggningar ska klassas som att de har bästa möjliga brandskydd. Holmens försäkringsskydd tecknas för egendomsskador och bortfall av täckningsbidrag. Koncernens skogsinnehav försäkras inte eftersom arealerna är spridda över landet vilket minskar risken för samtidiga skador.

Branschorganisationer

Holmen är medlem i branschorganisationer för skogsindustrin, i Sverige (Skogsindustrierna) och i England (CPI, Confederation of Paper Industries). Holmen är också medlem i den europeiska branschorganisationen CEPI, Confederation of European Paper Industries.

 

 

 

Läs mer om styrelse och koncernledning

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017