Holmens verksamhet är decentraliserad till affärsområden, bruk och skogsregioner. Viktiga utvecklingsområden för Holmen drivs av koncernens staber genom nätverk med specialistkompetenser.


Styrelse och koncernledning

Styrelse

Holmens styrelse består av nio ledamöter som väljs av årsstämman. En av dem är Holmens koncernchef. Tre arbetstagarrepresentanter och tre suppleanter utses av de fackliga organisationerna. Styrelsen behandlar regelbundet aktuella hållbarhetsfrågor. Tjänstemän i bolaget, såsom specialister inom områdena HR, teknik, miljö och inköp är föredragande vid styrelsens sammanträden. 

Koncernledning

Holmens koncernledning utgörs av koncernchefen samt chefer för affärsområdena och koncernstaber. Koncernledningen sammanträder månadsvis och hanterar frågor om verksamhetens utveckling och resultat, verksamhetsplanering, budget, investeringar samt personal- och miljöfrågor. 

Interna styrprocesser

Koncernen arbetar med treåriga rullande verksamhetsplaner som tas fram av specialister inom affärsområdena och stabsfunktionerna. Verksamhetsplanerna behandlas i koncernledningen och beslutas i styrelsen. Mål och strategier bryts ned i handlingsplaner och aktiviteter som är möjliga att mäta och utvärdera. Verksamhetsplanerna är viktiga för den långsiktiga, strategiska styrningen av koncernen. 

Hållbarhet

Koncernens VD har det yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågorna i Holmen. En särskild arbetsgrupp med representanter för koncernstaberna arbetar med hållbarhetsfrågor. Gruppen är tillsatt av koncernens VD och leds av Holmens miljö- och hållbarhetschef. Hållbarhetsredovisningen i koncernens årsredovisning samt den omfattande hållbarhetsredovisning som finns på Holmens webbplats utgör viktiga uppgifter för gruppen. En annan viktig uppgift för gruppen är att medverka i intressentdialogen med hållbarhetsanalytiker. 

Samverkansgrupper

För områden som är viktiga att arbeta mer i detalj med finns samverkansgrupper med specialister. Grupperna arbetar med erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom respektive ämnesområde.

Medarbetare

HR-arbetet i Holmen bedrivs enligt koncernens HR-policy. Personalfrågorna hanteras i en samordningsgrupp för HR som består av affärsområdenas personalchefer och leds av koncernens personaldirektör.

HR-arbetet prioriteras inom områdena målstyrning och ledarskap samt att säkerhetskulturen måste stärkas.

För området arbetsmiljö har koncernledningen tillsatt en arbetsgrupp bestående av platscheferna för produktionsenheterna. Gruppen, som leds av Koncernstab Teknik, har ansvar för arbetsmiljöfrågor och säkerhet. Gruppen sätter upp mål och nyckeltal och följer upp dessa kontinuerligt med avrapportering i koncernledningen. Samtliga produktionsanläggningar har certifierade ledningssystem för arbetsmiljöarbetet.

Ett förtroendefullt samarbete med de fackliga organisationerna är av betydelse och bidrar till att föra Holmen framåt. Facklig samverkan internationellt sker i Holmen European Works Council samt i samrådsgrupper på olika nivåer i företaget. I koncernens styrelse representeras företagets anställda av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Facklig samverkan

Facklig samverkan sker i Holmen European Works Council samt i samrådsgrupper inom respektive enhet. Fackliga representanter deltar i projekt- och arbetsgrupper.

Miljöansvar

Miljöarbetet bedrivs i enlighet med Holmens miljö- och energipolicy. Koncernens styrelse och VD samt cheferna för affärsområdena har det övergripande ansvaret för miljöarbetet. Det operativa miljöansvaret ligger hos plats- och skogschefer.

Holmens miljö- och hållbarhetschef bevakar utvecklingen inom området, följer arbetet med koncernens mål för hållbar utveckling samt driver samverkansgrupper inom koncernen. 

Miljö- och energiledningssystem

Alla enheter i Holmen inklusive Holmen Skog tillämpar certifierade miljöledningssystem. Holmens skogsbruk är certifierat enligt de internationella kriterierna som utfärdats av PEFCTM och FSC® (FSC-ID). Samtliga anläggningar tillämpar certifierade energiledningssystem.   

Ekonomi

Ekonomiarbetet i Holmen är till stora delar decentraliserat till affärsområden, bruk och skogsregioner. Koncernstab Ekonomi och Finans ansvarar för samordningen av ekonomiarbetet i koncernen med funktioner för finansiering, controlling, redovisning och rapportering, skatter samt försäkringar. 

Information

Ekonomisk information

Holmen publicerar en årsredovisning med hållbarhetsinformation som revideras av externa revisorer. Ekonomisk information publiceras löpande på Holmens webbplats.

Produktinformation

Affärsområdena ger ut tidningar och nyhetsbrev riktade till kunder och andra intressenter. Exempel på produktorienterade tidningar är Paper (tryckpapper), Inspire (kartong) och Skogsliv (bland annat om skogsbruk). 

Information till medarbetare

Intranätet CONNECT är viktiga informationskällor för Holmens medarbetare.

Inköp

Inköpen av varor och tjänster samordnas inom Holmen med syfte att minska de totala kostnaderna. Inköpspolicyn betonar kraven på kvalitet och hållbarhet. För nya inköpsavtal ställer inköpsorganisationen krav på att principerna i Holmens uppförandekod för leverantörer efterlevs.

Försäkring av anläggningar och skog

Riskhanteringsfrågor samordnas i en koncerngemensam grupp. Genom skadeförebyggande åtgärder, regelbundet underhåll, kontinuerliga uppgraderingar och effektivare administrativa rutiner kan riskerna för skador i anläggningarna minimeras. Holmen försäkrar sina anläggningar till återanskaffningsvärde mot egendoms- och avbrottsskador. Självrisken varierar mellan olika anläggningar men uppgår som mest till 30 Mkr för en enskild skada. Koncernen har ansvarsförsäkring som även omfattar plötslig och oförutsedd miljöskada som drabbar "tredje man". Koncernens skogsinnehav försäkras inte. Arealerna är spridda över stora delar av landet och risken för omfattande samtidiga skador bedöms som mycket låg. 

Branschorganisationer

Holmen är medlem i branschorganisationer för skogsindustrin, i Sverige (Skogsindustrierna) och England (CPI, Confederation of Paper Industries). Holmen är också medlem i den europeiska branschorganisationen CEPI, Confederation of European Paper Industries.

 

 

 

 

Läs mer om styrelse och koncernledning

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018