Produktinriktade affärsområden:

 

Iggesund Paperboard: Kartong

Produkter: SBB- och FBB-kartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål. Kunder: Konverterare av kartong till förpackningar samt tryckerier och grossister. Produktionsanläggningar: Iggesunds bruk och bruket i Workington. Varumärken: Invercote och Incada.

Fakta Iggesund Paperboard 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning, Mkr

5 526 5 252 5 472 5 113 4 618

Rörelseresultat, Mkr

764 903 847 674 433

Investeringar, Mkr

375 413 324 288 660

Medelantal årsanställda

1 383 1 406 1 432 1 389 1 473
Leveranser, 1 000 ton 526 497 499 493 469

 

Holmen Paper: Papper

Produkter: Papper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar. Kunder: Förlag, detaljister, tryckerier och katalogutgivare. Produktionsanläggningar: Bravikens pappersbruk och Hallsta pappersbruk. Varumärken: Holmen VIEW, Holmen TRND, Holmen UNIQ, Holmen XLNT, Holmen BOOK, Holmen PLUS och Holmen NEWS.

Fakta Holmen Paper 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning, Mkr

5 408 5 431 6 148  6 247 7 148

Rörelseresultat*, Mkr

288 289 -74  141 -309

Investeringar, Mkr

141 259 347  331 85

Medelantal årsanställda

858 861 1 150  1 220 1 501
Leveranser, 1 000 ton 1 117 1 134 1 325  1 305 1 574

 

* Exklusive jämförelsestörande poster 

 

Holmen Timber: Trävaror

Produkter: Snickerivirke i furu och konstruktionsvirke i gran. Kunder: Snickeri- och möbelindustri, hyvlerier, byggvaruhandel, husfabriker med flera. Huvudmarknad: Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Produktionsanläggningar: Bravikens sågverk, Iggesunds sågverk och Linghems sågverk.

Fakta Holmen Timber** 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning, Mkr

1 562 1 342 1 314  1 352 1 175

Rörelseresultat*, Mkr 

80 -3 9  37  -75

Investeringar, Mkr

100 52 103  55 21

Medelantal årsanställda

251 225 213  199 203
Leveranser, 1 000 m3 852 776  730  725 686

 

* Exklusive jämförelsestörande poster 

 

Råvaruinriktade affärsområden: 

Holmen Skog: Skog

Produkter: Virke och biobränsle. Verksamhet: Ansvar för Holmens skogar och virkesförsörjning till koncernenssvenska enheter. Kunder: Massa- och pappersindustri, sågverk och värmeverk. Innehav: Total landareal 1 301 000 hektar, varav 1 042 000 hektar produktiv skogsmark med 121 miljoner m3sk virkesförråd.  

Fakta Holmen Skog 2017 2016 2015 2014 2013

Operativt resultat, Mkr

654 686 638 535 660

Rörelseres. inkl värdeförändring
skog, Mkr

1 069 1 001 904 817 924

Investeringar, Mkr

49 30 31 86 54

Medelantal årsanställda

363 364 384 418 422

Skörd av egen skog, 1000 m3fub

2 904 2 986 3 213 3 297 3 465

Produktiv skogsmark, 1 000 hektar

1 042 1 042 1 042 1 042 1 034

Virkesförråd, milj m3sk

121 120 119 121 120

 

Holmen Energi: Energi

Produkter: Vattenkraft, vindkraft och torv. Verksamhet: Ansvar för koncernens vatten-och vindkraftsanläggningar samt elförsörjning till koncernens svenska enheter. Produktionsanläggningar (hel- och delägda): 21 vattenkraftverk och 4 vindkraftsparker. Produktion 2017: 1,169 TWh från vatten- och vindkraft.  

Fakta Holmen Energi 2017 2016 2015 2014 2013

Rörelseresultat, Mkr

135 120 176 212 371

Investeringar, Mkr

26 23 18 32 46

Medelantal årsanställda

11 10 11 10 11
Produktion egen vatten- och
vindkraft, GWh
1 169 1 080 1 441 1 113 1 041

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019