Produktinriktade affärsområden:

Iggesund Paperboard: Kartong

Produkter: SBB- och FBB-kartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål. Kunder: Konverterare av kartong till förpackningar samt tryckerier och grossister. Produktionsanläggningar: Iggesunds bruk och bruket i Workington. Varumärken: Invercote och Incada. Produktion 2015: 502 000 ton.  

Fakta Iggesund Paperboard 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning, Mkr

5 472 5 113 4 618 4 967 5 109

Rörelseresultat, Mkr

847 674 433 596 863

Investeringar, Mkr

324 288 660 1 523 1 120
Operativt kapital, Mkr 6 622 6 790 6 683 6 177 5 041

Medelantal årsanställda

1 432 1 389 1 473 1 541 1 522
Leveranser, 1 000 ton 499 493 469 485 474

 

Holmen Paper: papper

Produkter: Papper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar. Kunder: Förlag, detaljister, tryckerier och katalogutgivare. Produktionsanläggningar: Bravikens pappersbruk och Hallsta pappersbruk. Varumärken: Holmen VIEW, Holmen TRND, Holmen UNIQ, Holmen XLNT, Holmen BOOK, Holmen PLUS och Holmen NEWS. Produktion 2015: 1 287 000 ton.  

Fakta Holmen Paper 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning, Mkr

6 148  6 247 7 148 8 144 8 631

Resultat före avskrivningar, Mkr

514  725 429 862 -

Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande

poster*, Mkr

-74  141 -309 94 228

Rörelseresultat*, Mkr 

-1 115  141 -449 -99 228

Investeringar, Mkr

347  331 85 174 210
Operativt kapital, Mkr 3 558  4 666 4 810 5 608 6 606

Medelantal årsanställda

1 150  1 220 1 501 1 647 1 808
Leveranser, 1 000 ton 1 325  1 305 1 574 1 651 1 668

 

* Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet 2015 avser nedskrivning av anläggningstillgångar, avsättningar för kostnader samt effekter av brand. I 2014 ingår -450 Mkr avseende nedskrivning av anläggningstillgångar. Jämförelsestörande post 2013 avser nedskrivning och omstruktureringskostnader om -140 Mkr. 

 

Holmen Timber: Trävaror

Produkter: Snickerivirke i furu och konstruktionsvirke i gran. Kunder: Snickeri- och möbelindustri, hyvlerier, byggvaruhandel, husfabriker med flera. Huvudmarknad: Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Produktionsanläggningar: Bravikens sågverk och Iggesunds sågverk. Produktion 2015: 734 000 kubikmeter.  

Fakta Holmen Timber 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning, Mkr

1 314  1 352 1 175 1 129 875

Resultat före avskrivningar, Mkr  

86 160  45 -10 -

Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande

poster*, Mkr 

9  37  -75    

Rörelseresultat*, Mkr

9  -413 -75 -130 -136

Investeringar, Mkr

103  55 21 9 365
Operativt kapital, Mkr 924  901 1 361 1 416 1 507

Medelantal årsanställda

213  199 203 207 207
Leveranser, 1 000 m3  730  725 686 660 487

 

* Jämförelsestörande post avser nedskrivningar om -450 Mkr som gjordes under 2014.

 

Råvaruinriktade affärsområden: 

Holmen Skog: Skog

Produkter: Virke och biobränsle. Verksamhet: Ansvar för Holmens skogar och virkesförsörjning till koncernenssvenska enheter. Kunder: Massa- och pappersindustri, sågverk och värmeverk. Innehav: Total landareal 1 269 000 hektar, varav 1 042 000 hektar produktiv skogsmark med 119 miljoner m3sk virkesförråd.  

Fakta Holmen Skog 2015 2014 2013 2012 2011

Operativt resultat, Mkr

638 535 660 581 -

Rörelseres. inkl värdeförändring
skog, Mkr

904 817 924 931 4 332

Investeringar, Mkr

31 86 54 169 42
Operativt kapital, Mkr 17 589 17 340 16 813 16 663 16 278

Medelantal årsanställda

384 418 422 440 428

Skörd av egen skog, 1000 m3fub

3 213 3 297 3 465 3 211 -

Produktiv skogsmark, 1 000 hektar

1 042 1 042 1 034 1 033 1 033

Virkesförråd, milj m3sk

119 121 120 119 118

 

Holmen Energi: Energi

Produkter: Vattenkraft, vindkraft och torv. Verksamhet: Ansvar för koncernens vatten-och vindkraftsanläggningar samt elförsörjning till koncernens svenska enheter. Produktionsanläggningar (hel- och delägda): 21 vattenkraftverk och 4 vindkraftsparker. Produktion 2015: 1,4 TWh från vatten- och vindkraft.  

Fakta Holmen Energi 2015 2014 2013 2012 2011

Rörelseresultat, Mkr

176 212 371 355 406

Investeringar, Mkr

18 32 46 26 16
Operativt kapital, Mkr 3 351 3 401 3357 3 261 3 253

Medelantal årsanställda

11 10 11 17 14
Produktion egen vatten- och
vindkraft, GWh
1 441 1 113 1 041 1 343* 1 230*

 

* Inkluderar endast produktion av vattenkraft

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017