Produktinriktade affärsområden:

Iggesund Paperboard: Kartong

Produkter: SBB- och FBB-kartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål. Kunder: Konverterare av kartong till förpackningar samt tryckerier och grossister. Produktionsanläggningar: Iggesunds bruk och bruket i Workington. Varumärken: Invercote och Incada. Produktion 2016: 503 000 ton.  

Fakta Iggesund Paperboard 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr

5 252 5 472 5 113 4 618 4 967

Rörelseresultat, Mkr

903 847 674 433 596

Investeringar, Mkr

413 324 288 660 1 523
Operativt kapital, Mkr 6 426 6 622 6 790 6 683 6 177

Medelantal årsanställda

1 406 1 432 1 389 1 473 1 541
Leveranser, 1 000 ton 497 499 493 469 485

 

Holmen Paper: papper

Produkter: Papper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar. Kunder: Förlag, detaljister, tryckerier och katalogutgivare. Produktionsanläggningar: Bravikens pappersbruk och Hallsta pappersbruk. Varumärken: Holmen VIEW, Holmen TRND, Holmen UNIQ, Holmen XLNT, Holmen BOOK, Holmen PLUS och Holmen NEWS. Produktion 2016: 1 176 000 ton.  

Fakta Holmen Paper 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr

5 431 6 148  6 247 7 148 8 144

Resultat före avskrivningar, Mkr

669 514  725 429 862

Rörelseresultat*, Mkr

289 -74  141 -309 94

Investeringar, Mkr

259 347  331 85 174
Operativt kapital, Mkr 2 815 3 558  4 666 4 810 5 608

Medelantal årsanställda

861 1 150  1 220 1 501 1 647
Leveranser, 1 000 ton 1 134 1 325  1 305 1 574 1 651

 

* Exklusive jämförelsestörande poster 

 

Holmen Timber: Trävaror

Produkter: Snickerivirke i furu och konstruktionsvirke i gran. Kunder: Snickeri- och möbelindustri, hyvlerier, byggvaruhandel, husfabriker med flera. Huvudmarknad: Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Produktionsanläggningar: Bravikens sågverk, Iggesunds sågverk och Linghems sågverk. Produktion 2016**: 776 000 kubikmeter.  

Fakta Holmen Timber** 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr

1 342 1 314  1 352 1 175 1 129

Resultat före avskrivningar, Mkr  

80 86 160  45 -10

Rörelseresultat*, Mkr 

-3 9  37  -75 -130 

Investeringar, Mkr

52 103  55 21 9
Operativt kapital, Mkr 892 924  901 1 361 1 416

Medelantal årsanställda

225 213  199 203 207
Leveranser, 1 000 m3 776  730  725 686 660

 

* Exklusive jämförelsestörande poster 

** Inkluderar ej Linghems sågverk som förvärvades i april 2017.

 

Råvaruinriktade affärsområden: 

Holmen Skog: Skog

Produkter: Virke och biobränsle. Verksamhet: Ansvar för Holmens skogar och virkesförsörjning till koncernenssvenska enheter. Kunder: Massa- och pappersindustri, sågverk och värmeverk. Innehav: Total landareal 1 275 000 hektar, varav 1 042 000 hektar produktiv skogsmark med 120 miljoner m3sk virkesförråd.  

Fakta Holmen Skog 2016 2015 2014 2013 2012

Operativt resultat, Mkr

686 638 535 660 581

Rörelseres. inkl värdeförändring
skog, Mkr

1 001 904 817 924 931

Investeringar, Mkr

30 31 86 54 169
Operativt kapital, Mkr 17 448 17 589 17 340 16 813 16 663

Medelantal årsanställda

364 384 418 422 440

Skörd av egen skog, 1000 m3fub

2 986 3 213 3 297 3 465 3 211

Produktiv skogsmark, 1 000 hektar

1 042 1 042 1 042 1 034 1 033

Virkesförråd, milj m3sk

120 119 121 120 119

 

Holmen Energi: Energi

Produkter: Vattenkraft, vindkraft och torv. Verksamhet: Ansvar för koncernens vatten-och vindkraftsanläggningar samt elförsörjning till koncernens svenska enheter. Produktionsanläggningar (hel- och delägda): 21 vattenkraftverk och 4 vindkraftsparker. Produktion 2016: 1,1 TWh från vatten- och vindkraft.  

Fakta Holmen Energi 2016 2015 2014 2013 2012

Rörelseresultat, Mkr

120 176 212 371 355

Investeringar, Mkr

23 18 32 46 26
Operativt kapital, Mkr 3 412 3 351 3 401 3357 3 261

Medelantal årsanställda

10 11 10 11 17
Produktion egen vatten- och
vindkraft, GWh
1 080 1 441 1 113 1 041 1 343*

 

* Inkluderar endast produktion av vattenkraft

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018