Pappersmassafabrik

Produktionsanläggningar

Holmen äger sex moderna produktionsanläggningar i Sverige och en i Storbritannien. Två kartongbruk, två pappersbruk och tre sågverk. Vi äger också helt eller delvis 21 vattenkraftverk. Dessutom har vi goda möjligheter att utveckla vårt markinnehav med vindkraftsetableringar på områden med goda vindförutsättningar.