Trots den ekonomiska avmattningen räcker inte skogsråvaran till. Konkurrensen på virkesmarknaden i Norden var fortsatt stor under kvartalet och priserna steg ytterligare. Virkespriserna är nu 30 procent högre än historiskt vilket höjde resultatet från skog till 390 Mkr. Vår position på virkesmarknaden, med god kontroll över råvaran och hela värdekedjan, ger oss en långsiktigt tryggad råvaruförsörjning och goda förutsättningar att fortsätta utveckla våra industrier.

  • Rörelseresultatet för januari-juni 2023 uppgick till 2 875 (januari-juni 2022: 3 984) Mkr. Exklusivejämförelsestörande post föregående år minskade rörelseresultatet med 844 Mkr till följd av lägre trävarupriser.
  • Jämfört med första kvartalet minskade andra kvartalets rörelseresultat med 599 Mkr till 1 138 Mkr till följd av ett större underhållsstopp i Workington och att föregående kvartal gynnades av elprissäkringar.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-juni till 2 261 (3 125) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,0 (19,3) kronor.
  • Under andra kvartalet utbetalades ordinarie och extra utdelning om totalt 2 592 Mkr och egna aktier återköptes för 967 Mkr.


VDs kommentar

Delårsrapport Q2 2023 (pdf)

Presentation Q2 2023 (pdf)