Under flera års tid har Holmen vårdat ett mosaiklandskap av lövskog och hagmarker på den egna marken i Länna i Uppland. Här trivs vackra ädellövträd, framför allt ekar, som under århundraden fått växa sig kraftiga i hagmarkerna med betande boskap som sällskap.

Samlar in och sprider kunskap

För Holmen är Kunskapsskogarna ett viktigt sätt att samla in och sprida kunskap om skogen och skogsbrukets historia. Länna är Holmens fjärde Kunskapsskog och från och med den 17 maj välkomnas besökare att njuta av den upprustade vandringsleden, som förutom härliga naturupplevelser bjuder på flera nya grillplatser och förbättrad skyltning.

– Vi hoppas nu att fler ska upptäcka den här vackra platsen, säger Henrik Björkman, skog- och markchef på Holmen Skog.

Genom de naturvårdande åtgärder som gjorts i området har man skapat en god miljö för flera hänsynskrävande insekter, exempelvis cinnoberbaggen.

– För att gynna ädellöven har vi under de senaste åren frihuggit ekar och tillsammans med Upplandsstiftelsen skapat betesmarker i stället för att återplantera gran. Vi har även återställt en vacker våtmark tillsammans med både Upplandsstiftelsen och WWF, säger Mikael Äng, naturvårdsansvarig på Holmen Skog.

Testar nya skogsbruksmetoder

I Länna testar Holmen också nya skogsbruksmetoder. Just nu genomförs försök med schackrutehuggning i en tallskog. Genom så kallad luckhuggning skapas luckor mindre än 50x50 meter i ett schackruteformat mönster. På föryngringsytorna testar vi olika typer av skogsvårdsmetoder.

– Tack vare närheten till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet hoppas vi på fler forskningsprojekt i området. Vi strävar mot hållbar utveckling och är angelägen om att lära oss mer för att ständigt förbättra vårt arbete, säger Sören Petersson, affärsområdeschef på Holmen Skog.

Mer information om Länna Kunskapsskog:

Läs mer om invigningen >

Läs mer om Länna Kunskapsskog >