Den europeiska ekonomin har fortsatt präglats av högt inflationstryck som centralbankerna försöker bemästra samtidigt som energisituationen är en utmaning både på kort och lång sikt. Med egen skog och energiproduktion i basen har Holmen lyckats navigera väl i en utmanande omvärld vilket innebar att vi även detta kvartal kunde hålla uppe resultatet på en historiskt hög nivå, 1 737 Mkr. Kassaflödet var mycket starkt och nettoskulden var vid kvartalets slut nere på 376 Mkr. I början av april delades 2 592 Mkr ut till aktieägarna i form av ordinarie och extra utdelning

• Rörelseresultatet för januari-mars uppgick till 1 737 (januari-mars 2022: 1 883) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 28 procent. Exklusive jämförelsestörande post föregående år ökade rörelseresultatet med 120 Mkr. Resultatet från Energi och Skog ökade medan det samlade resultatet från industrin i stort var oförändrat.

• Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 115 Mkr.

• Resultat efter skatt uppgick under januari-mars till 1 371 (1 483) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 8,5 (9,2) kronor.

• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1 830 Mkr vilket minskade nettoskulden till 376 Mkr.

 

Vds kommentar

Delårsrapport Q1 (pdf)

Presentation Q1 (pdf)

Webcast Q1 2023