Produktion och leveranser

Risk

Efterfrågan på Holmens produkter påverkas bland annat av makroekonomiska och politiska faktorer, produktionen hos europeiska producenter, förändringar av import till Europasamt möjligheterna att med lönsamhet exportera från Europa. Förändring i efterfrågan på Holmens produkter påverkar möjligheten att producera fullt vid koncernens industrier och kan leda till lägre intäkter. Intäkterna kan även påverkas om skörden från egen skog behöver begränsas till följd av lägre efterfrågan och från variationer i nederbörd och vind, vilka styr produktionen av vatten- och vindkraft.

Riskhantering

Holmen strävar efter att upprätthålla en bra kostnadsposition genom storskalig produktion i välinvesterade produktionsanläggningar, effektiva logistiklösningar och god kontroll över försörjningen av virke och energi. Tillsammans med långvariga kundrelationer och starka produktvarumärken ökar det möjligheten att upprätthålla en hög produktion även vid svårare marknadsförhållanden. Förändringar av efterfrågan på virke kan mötas genom att flytta skörd från egen skog mellan åren medan produktionen av vattenkraft under året kan styras genom att reglera nivån i vattenmagasinen.

Kommentar

Tack vare stark försörjning av virke och energi har Holmen kunnat producera i stort fullt under 2022 samtidigt som många konkurrenter på kontinenten upplevt problem med råvaruförsörjningen. Blåbergslidens Vindkraftpark togs i drift under början på 2022 vilket tillsammans med förvärvet av resterande 50 procent av tidigare delägda vindkraftparken Varsvik har ökat Holmens produktionskapacitet av förnybar el med 40 procent per år. För information om hur ändrade leveranser skulle påverka Holmens rörelseresultat givet de förhållanden som rådde den 31 december 2022, se känslighetsanalysen.

 

Försäljningspriser

Risk

Marknadsbalansen inom respektive produktsegment styr försäljningspriset och påverkar intäkterna.

Riskhantering

Holmen har begränsade möjligheter att snabbt göra större förändringar i produktutbud vid prisförändring men anpassar produktinriktning mot de produkter och marknader som bedöms ha bäst långsiktiga förutsättningar samt genom att ha en bred kundbas och ett utbud som sträcker sig över flera produktområden. Prisförändringar för virke kan i viss utsträckning hanteras genom att flytta skörd mellan åren och förändringar i elpris kan delvis hanteras genom att reglera nivån i vattenmagasinen för att flytta elproduktionen under året.

Kommentar

Under 2022 har prishöjningar för kartong och pappersprodukter skett. En vikande byggkonjunktur gjorde att priserna för sågade trävaror sjönk under slutet av året. Elpriserna var höga, men med stora lokala variationer. Holmens elpris för förnybar el var i genomsnitt nästan dubbelt så högt som under 2021. För information om hur ändrade priser skulle påverka Holmens rörelseresultat givet de förhållanden som rådde den 31 december 2022, se känslighetsanalysen.

 

Råvaror

Risk

Virke, el och kemikalier är de mest väsentliga insatsvarorna och prisförändringar påverkar lönsamheten. Holmens kostnader är beroende av prisutvecklingen på insatsvaror samt av hur väl koncernen lyckas öka effektiviteten i produktion och administration. Det finns en risk att koncernens kostnader ökar vid råvarubrist eller förhöjd prisbild på insatsvaror.

Riskhantering

Ungefär hälften av koncernens virkesbehov täcks av skörd från egna skogar medan resterande del huvudsakligen köps in från privata skogsägare. Genom den integrerade produktionsprocessen är koncernen i stort i balans på massa. Kartongverksamheten tillverkar nästan all el som behövs vid de egna bruken medan tillverkningen av papper försörjs av externa elinköp. Prisrisken för denna konsumtion hanteras genom fysiska fastprisavtal och finansiella säkringar. Samtidigt säljer koncernen el från vatten- och vindkraft via elnätet. Behovet av värmeenergi är stort och tillgodoses lokalt genom återvinning och produktion från restprodukter. Kemikalier är en betydande insatsvara vid framförallt kartongtillverkning, men behovet reduceras då nyttjade kemikalier återvinns vid bruken.

Kommentar

Elpriset i södra Sverige, där majoriteten av Holmens konsumtion sker, var högt under 2022. Tack vare gjorda prissäkringar och att Holmen anpassat produktionen till en miljö med volatila elpriser hade prisuppgången en begränsad påverkan på Holmens kostnader. Även andra väsentliga insatsvaror, som exempelvis kemikalier och virke, ökade i pris under 2022. För information om hur ändrade råvarupriser skulle påverka Holmens rörelseresultat givet de förhållanden som rådde den 31 december 2022, se känslighetsanalysen.

 

Leverantörer

Risk

Brister i försörjningskedjan för insatsprodukter vad gäller såväl leveranssäkerhet som kvalitet kan leda till produktionsstörningar. Leverantörer som inte uppfyller Holmens krav kan även påverka verksamheten negativt. Det finns även risk att leveranser av väsentliga råvaror uteblir till följd av förändrade lagar och regler eller andra externa faktorer.

Riskhantering

Holmen eftersträvar att ha minst två godkända leverantörer per användningsområde. Dessutom ingår Holmens uppförandekod för leverantörer i alla nya kontrakt. Den innehåller krav på hållbar utveckling, bland annat genom att respektera internationellt erkända principer för antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö. Sedan 2017 anlitar Holmen en extern part, Ecovadis, för att följa upp leverantörernas efterlevnad av koden. Holmen omfattas av UK Modern Slavery Act och en redogörelse för detta finns på holmen.com. Efterlevnad av skogsvårdsentreprenörsavtal säkerställs genom platsbesök i skogen och samtliga skogsvårdsentreprenörer utbildas i skogsvård och arbetsrätt och informeras om vart de ska vända sig om oegentligheter förekommer.

Kommentar

Under 2022 rapporterades 0 (2) avsteg från uppförandekoden för leverantörer. Vid avsteg förs aktiv dialog inklusive åtgärdsplan i enlighet med Holmens processer. Leverantörer som representerar 88 procent (85) av koncernens inköpsvolym uppfyller principerna i leverantörskoden. Risker i leverantörskedjan kopplade till klimat, miljö, arbetsrättslagstiftning, mänskliga rättigheter, affärsetik och hållbart inköp har kartlagts och en handlingsplan har tagits fram. Dialog förs med de
största leverantörerna av insatsprodukter angående minskning av fossila utsläpp. Kriget i Ukraina och effekten av pandemin har försvårat och fördyrat anskaffningen av vissa varor och tjänster. Holmen har aktivt arbetat för att begränsa effekterna och störningar i produktionen har kunnat undvikas.

 

Kundkrediter

Risk

Risken för att koncernens kunder inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser utgör en kreditrisk.

Riskhantering

Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsasgenom kreditkontroll, kreditlimiter per kund och i vissa fall genom försäkring av kundfordringar mot kreditförluster. Kreditlimiter följs upp löpande. Exponeringen mot enskilda kunder är begränsad.

Kommentar

Per 2022-12-31 uppgick koncernens kundfordringar till 2 929 (2 393) Mkr, varav 43 (34) procent var försäkrade mot kreditförluster. Under året har inga kreditförluster på kundfordringar påverkat resultatet (0 Mkr). Försäljningen till de fem största kunderna utgjorde under 2022 sammanlagt 14 (14) procent av koncernens totala omsättning.

 

Anläggningar

Risk

Produktionen kan allvarligt störas vid till exempel brand, maskinhaveri eller naturkatastrofer. Detta kan leda till leveransproblem, oväntade kostnader och minskat kundförtroende. Produktionsanläggningar kräver löpande underhåll och tekniska uppgraderingar. Större underhållsstopp kan medföra högre kostnader och större produktionsbortfall än planerat. Även investeringar i anläggningstillgångar kan bli kostsammare än initialt planerat.

Riskhantering

Genom skadeförebyggande åtgärder, regelbundet underhåll och kontinuerliga uppgraderingar kan riskerna för skador i anläggningarna minimeras. Utbildning av medarbetare främjar delaktighet, kunskap och medvetenhet om riskerna och hur de motverkas. Holmen försäkrar sina anläggningar till återanskaffningsvärde samt har försäkring mot avbrott vid oförutsedda händelser. Koncernen har även ansvarsförsäkring som omfattar plötslig och oförutsedd miljöskada som drabbar tredje part.

Kommentar

Turbinen i biopannan i Workington togs åter i full drift under första kvartalet 2022 efter skadan 2021. Försäkringsutredningen resulterade i att Holmen hade rätt till ersättning för skadan i turbinen med avdrag för självrisk och vissa kostnader.
2022 investerade Holmen 1 225 Mkr för att underhålla och uppgradera befintliga produktionsanläggningar. I Bravikens Pappersbruk har ett projekt startats för att effektivisera produktionen samt rena och återanvända mer vatten och kemikalier.

IT-system

Risk

För att styra och planera produktion, försäljning samt inköp krävs ett effektivt IT-stöd. Störningar i IT-stödet och obehörig åtkomst till information kan ge betydande negativa effekter för verksamheten.

Riskhantering

Driftstörningar samt obehörig åtkomst förebyggs genom säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder i form av ändamålsenligt fysiskt skydd, tillförlitlig serverdrift och säkra nätverk. Åtgärder och rutiner finns för att minimera risken för avbrott, men också för att hantera situationer då avbrott inträffat. Holmen utvecklar kontinuerligt skyddsåtgärder för att möta förändringar i riskbilden.

Kommentar

Verksamheten påverkades inte av cyberincidenter under 2022. För att säkra system och rutiner har Holmen etablerat en ny funktion som fokuserar på informations- och cybersäkerhet. En återkommande IT-säkerhetsutbildning för anställda genomfördes.

 

 

Brukandet av skog

Risk

Holmens rätt att få bruka den egna skogen är väsentlig för att upprätthålla dess värde. Det finns en risk att kraven på att avsätta områden för andra ändamål än skogsbruk ökar i framtiden. En sådan utveckling skulle kunna påverka värdet på Holmens skogstillgångar negativt, samt innebära att skogsbruksmetoderna kan behöva förändras vilket kan minska skörden och öka kostnaderna.

Riskhantering

Brukandet av skog och mark är reglerat, både nationellt och på EU-nivå. För att kunna bedriva ett aktivt och hållbart skogsbruk är det av vikt att lagar och regler så som miljöbalken, Skogsutredningen, EU:s skogsstrategi och LULUCF inte begränsar förutsättningarna för en hållbar verksamhet. Holmen deltar i nationella och internationella branschorganisationer för att påverka i relevanta politiska och regulatoriska frågor.

Kommentar

Under året har rätten att bruka skogen i linje med svenska lagar och regler ifrågasatts inom EU. Holmen har, både i egen regi och genom branschorganisationer, aktivt deltagit i debatten för att påverka EU:s ståndpunkt, bland annat genom att belysa de positiva klimateffekterna som en brukad skog medför.

 

Skogsskador

Risk

Viltbete kan leda till betesskador på skogen, vilket gör att trädens kvalitet försämras och att tillväxten av skog minskar. Skadeinsekter är en annan riskfaktor, där exempelvis granbarkborren kan orsaka skada på granskogar. Storm och snöskador, svampattacker och skogsbränder är andra exempel på skador att motverka och hantera inom skogsbruket.

Riskhantering

Holmens skogsinnehav är spridda över stora delar av Sverige och risken för att omfattande skador inträffar samtidigt bedöms som låg varför koncernens skogsinnehav inte är försäkrat. För att minska omfattningen av viltbete bedrivs ett aktivt arbete på Holmens marker i syfte att hålla viltstammar på rätt populationsnivå. Skadeinsekter som snytbaggar motverkas med hjälp av skyddsvaxning av plantor och skadeangripen skog skördas så snart som möjligt för att förhindra spridning.

Kommentar

Angreppen av granbarkborren fortsatte i södra Sverige under 2022. För att motverka spridningen har Holmen forsatt prioritera att skörda granbarkborreangripen skog. Holmen jobbar målmedvetet med granbarkborreangripen skog med målsättningen att bibehålla ett så högt virkesvärde som möjligt och söka avsättning för det skadade timret.

 

Klimatförändringar

Risk

SMHI:s prognoser visar att medeltemperatur, nederbörd och markfuktighet kommer att öka i Sverige. Ett varmare klimat kan öka tillväxten i våra nordligt växande skogar med längre växtperiod, mer nederbörd och högre koldioxidnivåer i luften vilket underlättar fotosyntesen. Det kan också påverka ekosystemen genom att den biologiska mångfalden ändras samt att risken för storm- och snöskador, svampattacker, insektsskador och skogsbränder ökar. Klimatförändringar kan även påverka möjligheten att skörda t. ex. genom ökad risk för markskador.

Riskhantering

Holmen utvecklar plantor och processer för plantering, röjning och gallring för att anpassa våra skogar till ett förändrat klimat. Frön till Holmens plantodlingar är utvalda för att växa och trivas i ett föränderligt klimat. Vid plantering anpassar vi val av trädslag till markens unika förutsättningar för att öka trädens motståndskraft vid extremväder såsom stormar, regn och torka. Då kortare perioder av tjälad mark kan försvåra skörd under vintern anpassas arbetet genom planering och flytt av maskiner till områden med bättre förutsättningar.

Kommentar

Löpande genomförs klimatriskanalyser och anpassningsplaner för att säkerställa friska och motståndskraftiga skogar anpassade till ett föränderligt klimat. Risk för påverkan på Holmens industrier till följd av klimatförändringar hanteras inom Holmens industriers kontinuitetsplaner. Risker gällande energianvändning och utsläpp av växthusgaser hanteras inom våra ISO-certifierade miljö- och energiledningssystem. Marknadens ambitioner att motverka klimatförändringen ökar efterfrågan på Holmens produkter då våra kunder efterfrågar förnybara alternativ till fossilbaserade produkte

 

Miljö och tillstånd

Risk

Holmen bedriver verksamhet som kräver miljötillstånd. Tillstånden anger bland annat villkor för tillåten produktionsvolym samt tillåtna utsläpp till luft och vatten. Störningar i produktionen kan orsaka överskridanden av de utsläppsvillkor som miljömyndigheterna beslutat för verksamheterna. Överskridanden skulle kunna påverka miljön. På platser där Holmen bedrivit industriell verksamhet kan behov av saneringar innebära framtida kostnader

Riskhantering

Miljöarbetet organiseras och bedrivs enligt Holmens miljö- och energipolicy. Vid störningar prioriteras miljön framför produktionen. Risker förebyggs och hanteras genom rutinmässiga egenkontroller, myndighetskontroller och miljöriskanalyser samt genom att använda certifierademiljö- och energiledningssystem och spårbarhetscertifiering. I samråd med myndigheter genomför Holmen utredningar för att avgöra behovet av saneringar på tidigare industriplatser.

Kommentar

Under 2022 rapporterades 45 (53) miljörelaterade incidenter till tillsynsmyndigheterna. Det har inte skett någon incident som medfört långsiktiga konsekvenser på vare sig miljö, produktion eller människors hälsa under 2022. Alla ärenden omhändertogs med hjälp av korrigerande åtgärder inom verksamheternas miljöledningssystem. Holmen har flera vindkraftsprojekt under utredning men tillståndsprövningar tar ofta lång tid och är osäkra i utfall.

 

Arbetsmiljö

Risk

Tillbud och olyckor på arbetsplatsen innebär påverkan på människors liv och hälsa. Det kan också leda till störningar i produktionen med ökade kostnader som följd.

Riskhantering

Säker arbetsmiljö är en prioriterad fråga på samtliga ledningsnivåer i koncernen. Certifierade ledningssystem, koncernövergripande mål för arbetsolyckor, kontinuerlig utbildning av personal för ökad riskmedvetenhet, rutiner för riskobservation, tillbud- och olycksfallsrapportering samt riskbedömning av arbetsmoment och entreprenörsarbeten är exempel på aktiviteter för att få en hög säkerhet på arbetsplatsen.

Kommentar

2022 inträffade 7,6 (5,6) arbetsolycksfall per 1 miljon arbetade timmar. Se vidare sida 47. De vanligaste olyckorna var halk-, snubbel- och klämskador. Traversarbete och fordon med personer i rörelse utgör de viktigaste riskområdena. Fokus under året har varit att preliminärutreda arbetsolyckor innan arbetspassets slut för att direkt hantera eventuella faror.

 

Kompetensförsörjning

Risk

Kompetenta och motiverade medarbetare är viktiga förutsättningar för att långsiktigt kunna bedriva verksamheten med god lönsamhet. Det råder en strukturell brist på många industriella befattningar.

Riskhantering

Holmen arbetar kontinuerligt med att stärka arbetsgivarvarumärket hos befintliga och potentiella medarbetare. Systematisk marknadsföring mot riktade målgrupper i digitala kanaler i kombination med fysiska möten, så som arbetsmarknadsdagar och sponsringssamarbeten, bidrar till att öka kännedom om Holmen samt till att attrahera och behålla kompetent personal.

Kommentar

Årliga undersökningar visar att nyanställda uppskattar Holmen som arbetsgivare. Under året har chefer fått utbildning i kompetensbaserad rekrytering i syfte att förbättra träffsäkerheten och öka mångfalden vid nyanställningar. Under 2022 har Holmen erhållit utmärkelser som Ranstad award topp 20, Karriärföretag 2023 samt en topp 10-placering i Universums ranking Sveriges Bästa Arbetsgivare.

Affärsetiska risker

Risk

Nationellt och globalt ställer kunder och partners krav på Holmen som en stabil och pålitlig leverantör som står för god affärsetik och tydliga hållbarhetsprinciper. Avsteg från principer och policyer kan påverka anseendet och affärsrelationerna negativt.

Riskhantering

Holmens uppförandekod och Holmens affärsetikpolicy med tillhörande riktlinjer ger tydlig vägledning om hur god affärsetik upprätthålls i relationen med externa kontakter på de olika marknaderna. Holmens uppförandekod ger även vägledning inom mänskliga rättigheter, arbetstagares villkor och miljö. Dessa områden förtydligas i Holmens policys med tillhörande riktlinjer. Utbildning om alla ingående delar i Holmens uppförandekod sker av chefer och medarbetare inom sälj, marknad, inköp, ekonomi, HR, information, marknadskommunikation, projekt och koncernstaber.

Kommentar

Inga konstaterade fall eller inrapporterade ärenden avseende avsteg från affärsetikpolicyn eller från uppförandekodens eller leverantörsuppförandekodens delar gällande affärsetiska frågor inträffade under 2022. I augusti 2022 antogs nya versioner av uppförandekod respektive leverantörsuppförandekod. Tjänstemän och chefer inom Holmen utbildas i Uppförandekoden vart tredje år. Under 2022 pågick inga rättsfall angående korruption mot organisationen eller dess anställda.

 

Omvärldsrisker

Risk

Holmen verkar på en global marknad och säljer produkter till flertalet länder runt om i världen. Den geografiska spridningen innebär att Holmen är exponerat för politiska risker, konflikter, naturkatastrofer, epidemier och pandemier. Holmen är vidare skyldigt att efterleva, lagar och regler där Holmen bedriver verksamhet, bland annat inom miljö-, fastighets-, arbetsrätts- och skatteområdet. Ändringar i
lagar och regler kan komma att påverka förutsättningarna för Holmens verksamhet och leda till ökade kostnader för regelefterlevnad.

Riskhantering

Holmen deltar i nationella och internationella branschorganisationer som har i uppdrag att sköta samhällsbevakning, opinionsbildning och föra fram Holmens position och syn i relevanta politiska och regulatoriska frågor. På orter där verksamhet bedrivs knyts kontakter med lokala företrädare och allmänhet. Det sker till exempel vid samråds- och informationsmöten och via möten med beslutsfattare. Mer oförutsägbara risker som kan uppstå, t ex nedstängningar som en konsekvens av sjukdomsutbrott, krig eller politisk oro, hanteras genom löpande omvärldsbevakning. För att upprätthålla bästa möjliga beredskap och aktiv krishantering förs tät dialog och koordinering med branschorganisationer, kunder och leverantörer.

Kommentar

Holmen deltar i nationella och internationella branschorganisationer som har i uppdrag att sköta samhällsbevakning, opinionsbildning och föra fram Holmens position och syn i relevanta politiska och regulatoriska frågor. På orter där verksamhet bedrivs knyts kontakter med lokala företrädare och allmänhet. Det sker till exempel vid samråds- och informationsmöten och via möten med beslutsfattare. Mer oförutsägbara risker som kan uppstå, t ex nedstängningar som en konsekvens av sjukdomsutbrott, krig eller politisk oro, hanteras genom löpande omvärldsbevakning. För att upprätthålla bästa möjliga beredskap och aktiv krishantering förs tät dialog och koordinering med branschorganisationer, kunder och leverantörer.

 

 


Läs mer

Finansiella risker

Känslighetsanalys