Valuta

Risk

Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat. Risken vid transaktionsexponering beror på att en väsentlig del av koncernens försäljningsintäkter är i andra valutor än kostnaderna. Risken vid omräkningsexponering härrör från omräkningen av de utländska dotterbolagens tillgångar, skulder och resultat till svenska kronor.

Riskhantering

Transaktionsexponering. För att minska resultatpåverkan av förändrade valutakurser säkras nettoflödet med valutaterminer. Nettoflödet i euro, dollar och pund för de närmaste fyra månaderna säkras alltid. Det motsvarar normalt kundfordringar och utestående order. Styrelsen kan besluta att säkra flöden för en längre period om det bedöms lämpligt med hänsyn till produkternas lönsamhet, konkurrenskraft och valutasituationen. Valutaexponering som uppstår när investeringar betalas i utländsk valuta separeras från övrig transaktionsexponering. Normalt säkras 90–100 procent av valutaexponeringen för större investeringar.


Omräkningsvalidering. Säkring av exponeringen som uppstår när dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till svenska kronor (så kallad equity-hedge) bedöms från fall till fall och görs med utgångspunkt från koncernmässigt värde av nettotillgångarna. Koncernens anläggnings- tillgångar är i huvudsak svenska, med undantag av kartongbruket i England som utgör 2 procent av tillgångarna. Säkring sker med lån i utländsk valuta eller valutaterminer. Exponeringen som uppstår då utländska dotterbolags resultat omräknas till svenska kronor säkras normalt inte.

imageglp4.png

Kommentar

Transaktionsexponering. För kommande två år är förväntade flöden i EUR/ SEK säkrade till i genomsnitt 10,55. För övriga valutor är 4–8 månaders flöden säkrade.

Omräkningsvalidering. Säkring av exponering i pund uppgick vid årsskiftet till 126 MGBP. Nettotillgångar i övriga valutor är begränsade och säkras normalt inte.

Ränta

Risk

Förändringar i marknadsräntor påverkar koncernens upplåningskostnad.

Riskhantering

Räntebindningen på koncernens finansiella nettoskuld varierar över tid och beslutas av styrelsen. För att begränsa effekterna av en ränteuppgång kan räntan på lån bindas eller ränteswapsavtal ingås utan att räntan på underliggande lån förändras.

imagemetjl.png

Kommentar

Holmens genomsnittliga upplåningsränta uppgick under 2022 till 1,5 procent. Tabellen nedan visar koncernens räntebindning fördelat per valuta.

 

Kreditrisk mot finansiell motpart

Risk

Risken för att finansiella transaktioner ger upphovtill kreditrisker gentemot finansiella motparter.

Riskhantering

Kreditvärdigheten hos Holmens finansiella motparter bedöms med hjälp av välrenommerade ratinginstitut eller, i de fall rating saknas, egna analyser. För varje finansiell motpart fastställs en maximal kredit- och settlementrisk som följs upp löpande. Beräkningen baseras på löptid och historisk volatilitet för olika derivattyper. För likvida medel och kortfristiga placeringar bedöms den maximala kreditrisken motsvara nominellt belopp

Kommentar

Per 2022-12-31 hade koncernen utestående derivatkontrakt med ett nominellt belopp om 17 Mdkr och ett marknadsvärde om netto 4 Mdkr.

 

Likviditet och refinansiering. 

Risk

Risken för att behovet av framtida kapitalanskaffning och refinansiering av förfallande lån tvingas ske till hög kostnad.

Riskhantering

Holmens strategi är att ha en stark finansiell ställning för att ha handlingsfrihet att fatta långsiktiga affärsmässiga beslut. Målet är att den finansiella nettoskulden inte ska överstiga 25 procent av eget kapital. Holmens finansiering består normalt i huvudsak av obligationslån och företagscertifikat. Risken att framtida kapitalanskaffning blir svår eller dyr reduceras genom användande av långfristiga kontrakterade kreditlöften. Finansieringsplaneringen hanteras genom prognoser över behovet för kommande år baserat på koncernens budget och resultatprognoser som uppdateras regelbundet.

imageoilp9.png

Kommentar

Kassaflödet har varit starkt under 2022 och den finansiella nettoskulden har minskat till 2 145 Mkr vilket motsvarar 4 procent av eget kapital. Finansiella skulder uppgick vid årsskiftet till 4 195 Mkr, varav 1 127 Mkr förfaller under 2023, och finansiella tillgångar uppgick till 2 050 Mkr, varav 1 935 Mkr avser likvida medel och kortfristiga placeringar.

Koncernen har outnyttjade kontrakterade kreditlöften om 5 Mdkr varav 1 Mdkr förfaller 2025 och 4 Mdkr 2027. Båda löftena innehåller en begränsning som medför att de inte kan utnyttjas om nettoskulden i förhållande till eget kapital överstiger 125 procent.

 

Läs mer

Operativa risker

Känslighetsanalys