Möjligheten att lämna information via Holmens whistleblower-funktion är frivillig och utgör ett alternativ till övriga rapporteringsvägar. Informationsgivare uppmuntras i första hand att framföra information på annat sätt, exempelvis genom att kontakta sin chef (gäller anställda), HR-avdelningen eller annan ansvarig person inom koncernen.

Whistleblower-funktionen kan användas för att rapportera ärenden i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden gällande exempelvis:

Oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, affärsetik, mänskliga rättigheter, allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen, allvarliga former av diskriminering och trakasserier, skydd för privatlivet och personuppgifter samt säkerhets- och inforamtionssystem, eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa samt om det i koncernen begåtts överträdelser av svensk rätt eller unionsrätten, eller det föreligger andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Rapportering

Holmens whistleblower-funktion ger personer möjlighet att skriftligen lämna rapporten via en säker och anonym molntjänst som tillhandahålls via den oberoende leverantören Qnister. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. Det finns även möjlighet att lämna sin rapport via telefon eller genom att boka ett fysiskt möte för den som önskar. De olika alternativen och mer information om dessa finns att hitta via länken.

Om rapporten lämnas skriftligen via webbformuläret väljer du själv om du vill vara anonym eller om du vill lämna dina kontaktuppgifter. Oavsett om du vill vara anonym eller inte får du ett anonymt ID och lösenord som du kan använda för att hålla kontakten och få återkoppling från den som utreder rapporten.

Om du väljer att tala in din rapport via telefonnumret som du finner via länken kommer du endast att bli kontaktad för ytterligare information och återkoppling om du väljer att lämna kontaktuppgifter, och inte om du väljer att vara anonym. Rapporter som inkommer via webformuläret i visselblåsartjänsten går till oberoende mottagarfunktioner inom Holmens koncernstab som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part.

Diskriminering eller repressalier mot en person som i god tro informerar företaget om olagligt eller oetiskt beteende, eller mot en person som bistår vid rapporteringen, en person som har koppling till informationsgivaren eller mot juridiska personer som informationsgivaren äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till i ett arbetsrelaterat sammanhang, kommer inte att tolereras.

Rapporten hanteras konfidentiellt. Undantag kan ske om det är nödvändigt för en fullständig och rättvis utredning. Behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med gällande lagkrav, för mer information, se Holmens behandling av personuppgifter.

Det är av yttersta vikt att information lämnas i god tro och att den, enligt informationsgivarens kännedom, är korrekt. En anmälan bör innehålla så mycket fakta som möjligt för att underlätta undersökningen av ärendet. En anmälan som inte kan utredas eller styrkas kommer inte leda till ytterligare granskning.

Vill du informera företaget om allvarliga oegentligheter? Scanna qr-koden längre ner på sidan för att gå vidare. Eller använd länk nedan:

https://whistle.qnister.com/Holmen

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare.
Använd inte företagets dator eller nätverk.