Det övergripande syftet med aktiesparprogrammet är att skapa en nära intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna samt att skapa ett långsiktigt engagemang för Holmen. Programmet är ämnat att attrahera och behålla anställda som är avgörande för Holmens fortsatta framgång.  

Programmet är treårigt och löper över 2022-2024. Deltagande i programmet kräver egen investering i ”sparaktier” om maximalt tio procent av deltagarens fasta årliga grundlön. Tilldelning av aktier efter intjänandeperioden är avhängigt av i huvudsak totalavkastning på bolagets aktier och avkastning på sysselsatt kapital.

Årsstämman beslöt vidare att bolagets åtagande att leverera aktier till deltagarna i aktiesparprogrammet ska fullgöras genom överlåtelser av sedan tidigare innehavda egna aktier. Programmet omfattar högst 120 000 aktier av serie B.  

För mer information om aktiesparprogrammet se Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare under avdelningen för Årsstämma 2022.