Kvartal Helår
Mkr 1-24 4-23 1-23 2023
Nettoomsättning 5 720 5 400 6 223 22 795
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 1 300 1 059 2 080 6 114
Rörelseresultat 944 714 1 737 4 755
Resultat efter skatt 744 538 1 371 3 697
Resultat per aktie, kr 4,7 3,4 8,5 23,0
Rörelsemarginal, % 17 13 28 21
Redovisat värde skogstillgångar, Mkr 56 532 56 348 52 308 56 348
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 1 112 551 2 299 5 311
Finansiell nettoskuld 2 034 1 869 376 1 869
Nettoskuld i % av eget kapital 4 3 1 3
  • Rörelseresultatet för januari-mars uppgick till 944 (januari-mars 2023: 1 737) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 17 procent. Resultatnedgången beror på lägre papperspriser och att föregående år gynnades av intäkter från försäljning av överskottsel.
  • Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 230 Mkr. Ökningen förklaras främst av att ett större underhållsstopp belastade föregående kvartal med 180 Mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-mars till 744 (1 371) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 4,7 (8,5) kronor.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 26 april 2024 kl. 07:30.