Kvartal Jan-jun Helår
Mkr 2-23 1-23 2-22 2023 2022 2022
Nettoomsättning 5 754 6 223 6 173 11 977 11 923 23 952
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande post 1 138 1 737 2 101 2 875 3 719 7 262
Rörelseresultat 1 138 1 737 2 101 2 875 3 984 7 527
Resultat efter skatt 890 1 371 1 642 2 261 3 125 5 874
Resultat per aktie, kr 5,5 8,5 10,1 14,0 19,3 36,3
Rörelsemarginal, %* 20 28 34 24 31 30
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 1 289 2 299 2 196 3 588 4 121 6 768
Nettoskuld i % av eget kapital 5 1 7 5 7 4

*Exkl. jämförelsestörande post 2022, se sid 15.  

  • Rörelseresultatet för januari-juni 2023 uppgick till 2 875 (januari-juni 2022: 3 984) Mkr. Exklusive jämförelsestörande post föregående år minskade rörelseresultatet med 844 Mkr till följd av lägre trävarupriser.
  • Jämfört med första kvartalet minskade andra kvartalets rörelseresultat med 599 Mkr till 1 138 Mkr till följd av ett större underhållsstopp i Workington och att föregående kvartal gynnades av elprissäkringar.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-juni till 2 261 (3 125) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,0 (19,3) kronor.
  • Under andra kvartalet utbetalades ordinarie och extra utdelning om totalt 2 592 Mkr och egna aktier återköptes för 967 Mkr.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 17 augusti 2023 kl. 07:30.