Kvartal Helår
Mkr 4-23 3-23 4-22 2023 2022
Nettoomsättning 5 400 5 418 6 245 22 795 23 952
Resultat före avskrivningar (EBITDA)* 1 059 1 505 1 965 6 114 8 607
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 714 1 166 1 622 4 755 7 262
Rörelseresultat 714 1 166 1 622 4 755 7 527
Resultat efter skatt 538 898 1 268 3 697 5 874
Resultat per aktie, kr 3,4 5,6 7,8 23,0 36,3
Rörelsemarginal, %* 13 22 26 21 30
Redovisat värde skogstillgångar, Mkr 56 348 52 638 52 151 56 348 52 151
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 551 1 172 985 5 311 6 768
Finansiell nettoskuld 1 869 2 616 2 145 1 869 2 145
Nettoskuld i % av eget kapital 3 5 4 3 4

*Exkl. jämförelsestörande post 2022, se sid 14. 

  • Rörelseresultatet för 2023 uppgick till 4 755 (2022: 7 527) Mkr. Exklusive jämförelsestörande post föregående år minskade rörelseresultatet med 2 507 Mkr främst till följd av svagare marknad för trävaror och kartong.
  • Jämfört med tredje kvartalet minskade fjärde kvartalets rörelseresultat med 452 Mkr till 714 Mkr. Resultatet påverkades negativt av större underhållsstopp (-180 Mkr), något lägre pris för papper och trävaror samt säsongsmässigt högre fasta kostnader.
  • Resultat efter skatt uppgick under 2023 till 3 697 (5 874) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 23,0 (36,3) kronor.
  • Det redovisade värdet på koncernens skogstillgångar, som beräknas utifrån marknadspriser för skogsfastigheter, ökade vid den årliga omvärderingen med 8 procent från 52 151 Mkr vid årets början till 56 348 Mkr. 
  • Styrelsen föreslår att den ordinarie utdelningen höjs från 8 till 8,5 kronor per aktie och att en extra utdelning om 3 kronor per aktie lämnas. 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 31 januari 2024 kl. 07:30.