Kvartal Jan-sep Helår
Mkr 3-22 2-22 3-21 2022 2021 2021
Nettoomsättning 5 784 6 173 4 877 17 707 14 709 19 479
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 921 2 101 1 129 5 640 2 876 4 061
Rörelseresultat 1 921 2 101 978 5 905 2 725 3 731
Resultat efter skatt 1 482 1 642 763 4 606 2 136 3 004
Resultat per aktie, kr 9,1 10,1 4,7 28,5 13,2 18,5
Rörelsemarginal, %* 33 34 23 32 20 21
Redovisat värde skogstillgångar, Mkr 47 602 47 396 43 693 47 602 43 693 47 080
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 1 662 2 196 980 5 783 2 671 3 375
Nettoskuld i % av eget kapital 5 7 10 5 10 9

*Exkl. jämförelsestörande post, se sid 15. 

  • Rörelseresultatet för januari-september 2022 uppgick till 5 905 (januari-september 2021: 2 725) Mkr. Exklusive jämförelsestörande post ökade rörelseresultatet med 2 764 Mkr till 5 640 Mkr tack vare högre försäljningspriser samtidigt som kostnadsinflationen begränsades genom stark egen försörjning av ved och energi. 
  • Jämfört med andra kvartalet minskade tredje kvartalets rörelseresultat med 180 Mkr till 1 921 Mkr. En svagare trävarumarknad påverkade negativt men det uppvägdes till stor del av högre resultat inom andra affärsområden. 
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-september till 4 606 (2 136) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 28,5 (13,2) kronor.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 20 oktober 2022 kl. 07.30.