Kvartal Helår
Mkr 4-21 3-21 4-20 2021 2020
Nettoomsättning 4 770 4 877 4 249 19 479 16 327
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 185 1 129 595 4 061 2 479
Rörelseresultat 1 006 978 595 3 731 2 479
Resultat efter skatt 868 763 512 3 004 1 979
Resultat per aktie, kr 5,4 4,7 3,2 18,5 12,2
Rörelsemarginal, %* 25 23 14 21 15
Redovisat värde skogstillgångar 47 080 43 693 43 202 47 080 43 202
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 704 980 369 3 375 2 411
Nettoskuld i % av eget kapital 9 10 10 9 10

*Exklusive jämförelsestörande post i K4-21 och K3-21, se vidare på sida 16. 

  • Rörelseresultatet för 2021 uppgick till 3 731 (2020: 2 479) Mkr. Exklusive jämförelsestörande post avseende skadad turbin vid kartongbruket i Workington ökade rörelseresultatet med 1 582 Mkr till 4 061 Mkr till följd av högre priser för trävaror och expansion av trävaruaffären.
  • Fjärde kvartalets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande post uppgick till 1 185 Mkr jämfört med 1 129 Mkr i tredje kvartalet. Resultatet påverkades positivt med drygt 200 Mkr från försäljning av en engelsk skogsfastighet men negativt av lägre trävarupriser.
  • Resultatet efter skatt uppgick under 2021 till 3 004 (1 979) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 18,5 (12,2) kronor.
  • Priserna på skogsfastigheter har fortsatt att stiga under 2021 vilket inneburit att det redovisade värdet på koncernens skogstillgångar vid den årliga omvärderingen ökade 9 procent från 43 202 Mkr vid årets början till 47 080 Mkr. 
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,50 kronor per aktie och en extra utdelning om 4 kronor per aktie. 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 28 januari 2022 kl. 11.15.