Kvartal Jan-sep Helår
Mkr 3-21 2-21 3-20 2021 2020 2020
Nettoomsättning 4 877 5 129 3 727 14 709 12 078 16 327
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 129 898 714 2 876 1 884 2 479
Rörelseresultat 978 898 714 2 725 1 884 2 479
Resultat efter skatt 763 698 565 2 136 1 467 1 979
Resultat per aktie, kr 4,7 4,3 3,5 13,2 9,1 12,2
Rörelsemarginal, %* 23 18 19 20 16 15
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 980 1 019 735 2 671 2 042 2 411
Nettoskuld i % av eget kapital 10 11 8 10 8 10

*Exklusive jämförelsestörande post i K3-21, se vidare på sida 15.

  • Rörelseresultatet för januari-september uppgick till 2 725 (januari-september 2020: 1 884) Mkr och inkluderar en jämförelsestörande post om -151 Mkr avseende skadad turbin vid kartongbruket i Workington. Exklusive jämförelsestörande post uppgick rörelseresultatet till 2 876 Mkr. Resultatökningen om 992 Mkr beror på högre priser för trävaror och expansionen av trävaruaffären genom förvärvet av Martinsons och utbyggnaden av Bravikens Sågverk. 
  • Tredje kvartalets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande post uppgick till 1 129 Mkr jämfört med 898 Mkr i andra kvartalet. Resultatökningen beror på högre priser på trävaror och papper samt säsongsmässigt låga kostnader. 
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-september till 2 136 (1 467) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 13,2 (9,1) kronor.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 22 oktober 2021 kl. 11.40.